Årsmøtereferat

    Årsmøte 2017

    Laget for Østlandsk rødkolle

   04.02.17

 Quality  hotell Grålum

 


 

                                      

Årsmøte i Laget for Østlandsk rødkolle.

4.2.17

                                      Quality hotell Grålum Sarpsborg

                                              Kl 12.00        Lunsj

                                              Kl 13.00        Årsmøte starter

                                              Kl 15.00        Kaffe 

                                              Kl 16.00        Gårdsbesøk

                                              KL 19.30       Middag

 

 

 

Saksliste i forhold til vedtekter:

 

 1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll. 
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Årsmelding fra styret.
 4. Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding for 2016
 5. Kontingent for 2017
 6. Årsplan og budsjett
 7. Valg til ulike verv og utsendinger
 8. Innkomne saker. 

 

Referat årsmøtet- heretter i kursiv.

 

Leder åpnet med å sprette champagne for at laget har rundet 300 mordyr i landet. Presentasjon av alle medlemmer på årsmøtet.

 

 

 

 1. Valg av møteleder referent og to til å skrive under protokollen:

Erik leder

Grete ref

Skrive under protokoll Nils Hermanseter, og Marita Ask

 

 

 1. Godkjenning av innkalling:

Innkalling i Kolla, på hjemmesiden og på facebook

Godkjent

 

 

 1. Årsmelding 2016 fra styret:

Lest opp av Grete og Gunhild.

Godkjent

 

Styret 2016 har bestått av:

Leder:                          Erik Skretteberg                        

Nestleder:                   Gunhild Dangstorp                    

Kasserer:                     Hans Ingvald Bjerke                  

Sekretær:                    Grete Vold Sunde                      

Styremedlem:               Stig Erik Vold                            

                                     Erling Ek Iversen                        

Varamedlemmer:           Bjørn Hermansen                     

                                     Linda Kathrin Engebretsen      

Revisor:                        Andreas Graff                          

Avlsutvalg:                    Gunhild Dangstorp                  

                                     Odd Roar Stenby                      

                                     Ann-Mari Bjering Strand         

Utsending til årsmøte i Norsk Bufe:  Bjørn Hermansen og Gunhild Dangstorp

Valgkomiteen:      1 Anna Kristine Dangstorp               

                            2 Nils Otto Hermanseter

                            3 Bent Dangstorp.

 

Styret har hatt 5 styremøter:

 1. Konstituerende møte 6.2.16 på Vikersund hotell
 2. Styremøte 17.03.16 på Kalnes
 3. Styremøte 9. 06.16  hos Ann Mari Bjering Strand i Rakkestad
 4. Styremøte 29.09.16 hos Erik Skretteberg i Vikersund
 5. Styremøte 09.12.16 hos Linda Engebretsen, Kongsvinger

 

Saker styret har jobbet med:

 • Søkt og fått driftstilskudd
 • Laget strategiplan og veileder for rasen Østlandsk rødkolle.
 • Søkt og fått tilskudd til brosjyrer - laget brosjyrer
 • Søkt tilskudd til lettgjerder – kjøpt lettgjerder, lagres og kan brukes til utstillinger arrangementer ol. Gunhild ansvarlig for lager og utleie.
 • -Laget registreringsskjema for Østlandsk rødkolle
 • Laget artikler til bladet Kolla.
 • Laget gensere for profilering til Dyrsku`n
 • Søkt prosjektmidler i samarbeid med genressurssenteret til kartlegging av forekomsten av gen for horn hos avlsokser av østlandsk rødkolle
 • Samarbeidet med genressurssenteret
 • Samarbeidet med Bufe (2 møter + 2 telefonmøter)
 • Styret og medlemmene har i 2016, fått laget mye stoff til medlemsbladet Kolla.

Deltagelse på arrangementer:

 • April 30.4/16 Kalnesdagen, stand på husmannsplassen. Rødkolle med kalv samt andre bevaringsverdige raser. Uheldige med været, men fornøyde folk. Mange fra ØR som stilte opp.
 • Juli Gårdsbesøk og sommergrilling på Glitre gård juli, hyggelig arrangement (artikkel i Kolla)
 • August 28.8/16 Glomdalsmuseet, deltatt med info materiell (artikkel i Kolla)
 • August 5-7.8/16 Sommertur til Gudbrandsdalen (artikkel i Kolla)
 • August 13-15.8/16 Markens grøde i Rakkestad
 • August Barnas dag på Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Fremvisning av to rødkollekalver og infomateriell.
 • September 2016 Dyrsku`n 150år. Stilte 7 Østlandske rødkoller, gode bedømminger og hyggelig samvær.( artikkel i Kolla)
 • Informasjon/stand om ØR i samarbeid med Bufe.

 

  

Rapport fra avlsutvalget:

                       

Avlsutvalget har bestått av:

Odd Roar Stenby, Ann-Mari Bjering Strand og Gunhild Dangstorp.

Leder Erik Skretteberg har også møtt fast i avlsutvalget.

Det har vært avholdt 2 møter, og ellers har utvalget hatt kontakt pr mail og tlf.

 • Det har vært vurdert totalt 7 okser for inntak til semin, hvor 3 ble tatt inn til  Geno for videre testing.
 • Oksene som er tatt inn er 

               0008 etter 1167 Theobald (gårdsokse)

               2768 etter 6761 Kalnes (semin)

                0141 etter 0159 Hermanseter (gårdsokse)

 • Vi har 7 aktuelle gårdsokser som er født i 2016, og Gunnar Lilleaasen har 7 aktuelle gårdsokser som vil være aktuelle for bruk i 2017. 
 • Dette i tillegg til de gårdsoksene som er i enkeltprodusenters eie, men ikke er for mye brukt ennå.
 • Avlsutvalget sammen med styret har også jobbet mye med hornproblematikken i ØR, og det blir søkt om et eget prosjekt, i samarbeid med NIBIO,  for å kartlegge forekomsten av horn/horngen .
 • Avlsutvalget har også bistått ifbm omsetning av livdyr.
 • Det er omsatt 60 livdyr via avlsutvalget, av disse er det 3 besetninger som har starta opp med rødkolle for første gang i år.
 • Det har vært et bra år både for livdyrsalg og i spredningen på slektskap både til seminokser og gårdsokser.

 

 

Avlsutvalget v/ Gunhild Dangstorp – 

  

4.    Regnskap  LØR 2016

UtgifterInntekter

Tilskudd fra Nibio25 000,-

Medlemskontingent25 601,-

Norsk Tipping, grasrotandelen    392,41

Egenandeler 1 400,-

Renteinntekter    381,77

Årsmøte26 978,-

Kolla 1 og 221 190,50

Strategiplan 6 350,-

Profil T-skjortetrykk 3 750,-

Ku kalendere 8 000,-

Div kontor utg.  5 129,-

Underskudd18 622,32

Sum71 397,50 71 397,50

 

Egenkapital 01.01.1631.12.16

 

Kassabeholdning    211,4      51,50

DNB 05390808617 9 881,77 4 305,78

DNB 0520141559677 106,1065 368,77

Gjeld medlemskontingent neste år -5 201,-  -6 350,-  

Sum81 998,3763 376, 05

 

Dokka 12. Januar 2017

Hans Ingvald BjerkeAndreas Graff

KassererRevisor

 

 

Referat årsmøte:

Regnskap godkjent av årsmøte..

Rapport. Revisjonsberretning lest opp av Andreas Graff 

Godkjent

 

 

 

 

5.Kontingent:

Forslag å beholde gjeldene medlemskontingent for 2018.

Enkeltmedlem kr. 400,00

Familie/skole/institusjoner kr 600,00

 

Godkjent av årsmøtet.

 

 

 

 

 

6. Årsplan og budsjett

 

Forslag til budsjett for 2017:

 

 

INNTEKT

UTGIFTER

INNTEKTER:

 

 

TILSKUDD NIBO

25000,00

 

Renter grasrotandel

   1500,00

 

Medlemskontingent 

25000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

51500,00

 

 

 

 

UTGIFTER:

 

 

Årsmøte

 

10000,00

Kolla

 

20000,00

Kalender 

 

   8000,00

Kontorutgifter 

 

10000,00

Div. utgifter 

 

   2000,00

Overskudd 

  1500,00

 

 

 

 

Sum

50000,00

50000,00

 

 

 

 

 

Referat årsmøte:

Hans Ingvald går gjennom budsjettet-  budsjett godkjent

Godtgjøring for stimulering av innmelding av avlsokser. Folk bør levere inn søknad om stønad.

Grasrotandel står på hjemmesiden.

 

Forslag om å sende med kalender med giro og oppfordre til å betale ,samt ønske om bidrag /gave.

Vedtatt : sende med giro for frivillig betaling.

Et blad og en kalender til famile ol.

Kostnader ved årsmøtet, veldig kostbart- bruker mer enn tilskudd til foreningen. Forslag om mindre dekning av utgifter ved årsmøte, dekke bare møtelokale ol. Ikke mat. Ikke no vedtak, styret ser på.

 

Styret jobber mer med profilering.:

Forslag: profilering av laget på genserer,caps ol 

Hjemmeside brukes til salg?

Forslag på cirkel K

Lotteri neste årsmøtet.

Kostnader til premiering av dyr.

Mye utgifter.

Ta opp bestilling og betaling før vi bestiller rekvisitter?

Forslag på å sende ut Kolla og på mail elektronisk.

Jobber videre med dette.

Samt hvordan vi kan spare penger og .

Button med grasfora dyr.

Greasrotandelen info om grasrotandelen på face booksiden.

Verve flere enn bare medlemmer.

Skaffe Vips for enklere betaling lotteri  støtte ol.

 

 

ÅRSPLAN : 

 

 

Forslag til Årsplan for Laget for Østlandsk rødkolle :

 

Februar Årsmøte, med ett kort styremøte etter på konstituering.

 

MarsSeminar på Thorbjørnrud hotell samarb Telemarkfe            laget/Norsk Bufe

Årsmøte Norsk Bufe

Styremøte

Hornprosjekt, Melkekuprosjekt,Digetal database

Avls utvalg, okseliste, koordinering og tilbud av okser

 

AprilMulig styremøte før våronn og oppfølging prosjekter

 

Mai Kalnesdagen, utstilling, brosjyrer osv.  Kolla kommer ut

 

JuniMulig styremøte oppfølging prosjekter. Borgarsyssel

Utstilling/presentasjon ør smaalendsmarken

JuliSommertreff/grilling

 

August Sommertur planlagt til Sverige Angavallan m fl

Seter dagen på Glomdalsmuseet

 

SeptemberDyrskuen i Seljord, representere med dyr, leie hytte som i

Fjor. Presentasjon av dyr og rasen.

Halvårsmøte Norsk Bufe

 

Oktober Styremøte oppfølging av prosjekt og saker

 

NovemberFag dag ??  Kjøttproduksjon grasfeed, beiting. Foring.   Forskning.

 

DesemberMedlemsbladet kolla kommer ut 

 

Avls utvalget vil stå for livdyrformidling og organisering av inntak og distribusjon av gårdsokser.  Vi må også prøve å anskaffe 3 oksekalver til semin, vurdering i samarbeid med Anna på Genressurssentret

 

Referat årsmøte:

Snakke om verdier er viktig for forbrukeren. Forbrukeren må få fakta.

Rent kjøtt, sunt og godt produkt.

 

GJENNOMGÅTT OG vedtatt at styret skal jobbe videre med årsplanen.

Avlsutvalg bør sende ut oversikt over okser og livdyr som er på markedet så fort man kan. 

 

 

 

7.Valg til ulike verv og utsendinger

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøte   2017:

   Leder:                                  Erik Skretteberg                         Gjenvalg 1 år.

  Styremedlemmer:             Gunhild Dangstorp                    Gjenstår 1 år.

                                                Hans Ingvald Bjerke                  Gjenstår 1  år.

                                                Grete Wold Sunde                     Gjenvalg 2 år.

                                                Erling Ek Iversen                        Gjenstår 1 år.

                                                Linda Kathrin Engebretsen       Ny 2 år.

 

  Varamedlemmer: 1           Bjørn Hermansen                      Gjenvalg 1 år.

                                   2           Tonje Aas                                    Ny 1 år.

 

  Revisor:                                Andreas Graff                            Gjenvalg.

 

  Avlsutvalg:             1           Gunhild Dangstorp                   Gjenvalg.

                                   2           Odd Roar Stenby                      Gjenvalg.

                                   3           Ann-Mari Bjering Strand         Gjenvalg.

 

 

 Utsendinger til årsmøte i Norsk Bufe: Velges på årsmøte.

 

 

 Valgkomiteen:      1           Nils Otto Hermanseter              

                                 2           Bent Dangstorp. 

 

Gunhild og Grete, velges av årsmøtet  som utsendinger til årsmøtet i Bufe 3 og 4 mars

 

 

 

Referat årsmøte:

Benkeforslag :

Forslag på nytt medlem til avlsutvalget for å fremme satsing på melk og ikke bare ammeku produksjon.

Benkeforslag Tonje Aas inn som nr 3 i avlsutvalget.

Etter stemmevalg:

16stemmer Tonje

11stemmer Ann Mari 

1 blank 

30 mulige / 2 som ikke leverte stemme

 

 

 

 

 

8.  Innkomne saker:

 

 1. Online digitalt register for slektskap og innavl. ved Kjell Myhrer      

Vedlegg 1

 

 1. Kartlegging av forekomsten av gen for horn hos avlsokser av østlandsk rødkolle.  Ved Erik Skretteberg. 

Vedlegg 2 

 

 1. Strategiplan for bruk og kjøp av gårdsokser i LØR ved Gunhild Dangstorp 

Vedlegg 3

 

 1. Bekymring for utviklingen av antall dyr og avdrått hos melkekuer av ØR.

Vedlegg 4

 

 1. Logo. Ved Erik Skretteberg

Vedlegg 5

 

 1. Kolla. Ved Grete Wold Sunde

 

 

  

Vedlegg 1

 

 

Referat årsmøtet:

Online digitalt register for slektskap og innavl

Dette er sjekket ut og er mulig

Kjell Myhrer velges som prosjektleder og gis fullmakt fra årsmøtet og styret til å jobbe videre med saken.

Kjell Myhrer melder tilbake til styret om fremdrift.

Registrere nyvler, horn og muligheter for å registrere senere.

Mulighet for å registrere hvite avtegn?

Andreas Graff blir gjerne med på dugnad.

Offisiell forespørsel til Animalia om registrering.

 

Vedlegg 2 

Prosjekt: Kartlegging av forekomsten av gen for horn hos avlsokser av østlandsk rødkolle

 1. Bakgrunn for prosjektet

Raselaget for østlandsk rødkolle har de siste årene observert flere rødkoller med horn. Rasen er en kollet rase og horn er ikke ønskelig. Grunnen til at vi ser forekomst av horn skyldes dels at noen av de eldre seminoksene har innslag av NRF og dels at det har vært overkryssing fra en annen rase (blant annet NRF) til østlandsk rødkolle. Gen for horn er recessivt. Det betyr at dersom et individ er horna, har det fått genet fra både mor og far. Når mor og far bærer genet (men ikke er horna), er det 25 % sannsynlighet for at avkom skal få horn.Se den øverste del i figur 1.  Dersom kun mor eller far bærer gen for horn vil avkom aldri få horn, men de kan få nyvler.Se den nederste del i figur 1. Dyr med nyvler er bærer av gen for horn (og gen for kollethet), men dyr som bær genet for horn har ikke alltid nyvler. Derfor er det helt naturlig at det dukker opp individer av østlandsk rødkolle med horn.

Forekomsten av dyr med horn i rasen har skapt stort engasjement og mange diskusjoner blant produsenter med østlandsk rødkolle, det er derfor behov for å få startet denne kartleggingen så snart som mulig slik at vi med kunnskap kan styre det framtidige avlsarbeidet i ønsket retning. 

Figur 1. Skjematisk framstilling av sannsynligheten for at et individ får horn.

 

 

 1. Mål med prosjektet
  1. Kartlegge forekomsten av horn hos eksisterende seminokser.
  2. Teste alle seminoksekandidater for horn som en del av vurderingsgrunnlaget for om de skal tas inn til semin eller ikke. 
  3. Teste potensielle gardsokser for horn før de brukes i avl.

For at framtidig avlsarbeid skal kunne minimere forekomsten av horn i en kollet populasjon vil det være aktuelt å utelukke okser som er bærere av gen for horn fra avlen. Østlandsk rødkolle er en bevaringsverdig rase med litt over 300 avlskyr, det vil derfor ikke være fornuftig å ekskludere kyr som er bærere av dette genet i avlsarbeidet, men på hanndyrsiden vil det være mulig å sette restriksjoner på bruk av dyr som er bærere av genet for horn i avlsarbeidet. Prosjektet vil derfor fokusere på å kartlegge forekomsten av gen for horn hos avlsokser, både seminokser og gårdsokser.

Per i dag er det lagret semindoser etter 36 seminokser av østlandsk rødkolle. Ved å ha kjennskap til hvilke av de seminoksene som bærer gen for horn vil en kunne være mer forsiktig med å bruke seminokser med genet for horn i avl.  

 1. Målgruppe og nytteverdi

Norsk genressurssenter er interessert i kartlegging av egenskaper til de bevaringsverdige husdyrrasene. Dette står beskrevet i Norsk genressurssenters handlingsplan for bevaringsverdige husdyrraser 2016-2019 under satsningsområde 2.1. Kjennskapen til forekomsten av gen for horn hos avlsokser vil være et viktig verktøy i avlsarbeidet både for Norsk genressurssenter, Laget for østlandsk rødkolle og for produsenter med østlandsk rødkolle. Det siste året har Laget for østlandsk rødkolle mottatt flere meldinger om at det forekommer dyr med horn. Skal vi kunne sette i verk tiltak for å minimere forekomsten av horn i populasjonen så må vi kjenne til hvilke avlsokser som bærer gen for horn, og arbeide for at okser som brukes i avl framover er frie for horngen.

 1. Tiltak og metode/arbeidsbeskrivelse 

I første del av prosjektet skal seminoksene testes, og i løpet av prosjektperioden vil også nye kandidater testes før de tas inn til semin. I neste del av prosjektet vil gardsokser testes. Raselaget er ansvarlig for innsamling av prøvene (hår med rot) fra levende dyr, og Norsk genressurssenter er ansvarlig for at prøver av seminoksene blir analysert. Prøvene sendes til Biobank på Hamar for analyse. 

 

 1. Plan for informasjon og formidling av resultater

Norsk genressurssenter vil sammenstille resultatene fra analysene og drøfte disse og veien videre med Laget for østlandsk rødkolle. Det vil bli opplyst om hornstatus for seminokser på nettsiden til Norsk genressurssenter og hjemmesiden til Laget for østlandsk rødkolle. Det vil også bli oppfordret til at det kun bør brukes gardsokser i avl som er testet for horngen.

 

 1. Framdriftsplan

Så snart prosjektet får tilsagn vil arbeidet med prøveinnsamling starte. Prøvene samles inn i form av hårrøtter for levende dyr, som sendes Biobank for analyse. Seminokser har DNA lagret i form av blodprøver og/eller sæd. For hårprøvetaking se http://biobank.no/wp-content/uploads/2016/10/haarprovetaking_storfe_forenklet.pdf 

 

Det legges opp til at prosjektet blir gjennomført over en toårs periode, med mulighet for forlengelse.

År 1: analysere prøver av eksisterende seminokser (36 stykker) og kandidater til semin i 2017 (inntil 9 stykker), totalt 45 prøver.

År 2: analysere prøver for kandidater til semin og utvalgte gardsokser, inntil 30 prøver.

 

 1. Organisering og samarbeidspartnere

Norsk genressurssenter vil være ansvarlig for prosjektet og ha rollen som prosjektleder. Laget for østlandsk rødkolle sørger for at det blir tatt prøver fra aktuelle gardsokser og er ansvarlig for at prøver fra levende dyr blir sendt til analyse. Tjeneste for analyse av hårprøver kjøpes hos Biobank. 

 

 

 1. Budsjett

Tiltak

Delsum

Sum kostnader

Sum inntekter

Analyse av prøver år 1. 45 prøver

743,75

33 469

 

Analyse av prøver år 2. 30 prøver

 

22 312

 

To møter (for planlegging av uttak og drøfting av resultat)

 

4000

 

Egenandel Norsk genressurssenter (timer)

1150

40*1150=46 000

46 000

Egenandel Laget for østlandsk rødkolle (timer)

300

40*300=12 000

12 000

Tilskudd fra Landbruksdirektoratet

 

 

60 000

SUM avrundet

 

118 000

118 000

Det koster kr 595,- +MVA (743,75) for å analysere prøvene hos Biobank.Denne prisen inkluderer alt, dvs. mottak av prøve, registrering, isolering av DNA, forsendelseskostnader til akkreditert laboratorium, selve gentesten, samt rapportering per prøve/dyr tilbake til oppdragsgiver. 

 

 1. Risikovurdering av måloppnåelse og evt. risikoreduserende tiltak

Laget for østlandsk rødkolle og Norsk genressurssenter er veldig interessert i å få gjennomført dette prosjektet, så kan ikke se at det er noen risiko for ikke å kunne oppfylle prosjektets målsetting. 

 

 

Referat årsmøte:

Orientering:

Prosjekt Kartlegging av forekomsten av gen og horn hos avlsokser av østlandsk rødkolle.

Prosjektet vil gå over to år i første omgang mulighet for videre drift etter dette.

Søknad er sendt i samarbeid med genressurssentret.

Prøve å sende hårprøver samlet ved store kalveperioder før beiteslipp.

Avlsutvalget jobber videre med saken.

Registreringsskjema sendes ut til alle som har østlandsk rødkolle.

Ønskelig å samle alt i et register/ sjekke mulighet for det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 3.           

               STRATEGIPLAN FOR BRUK OG KJØP AV GÅRDSOKSER I LØR.

                             

 

Det er pr dags dato drøyt 300 mordyr av rasen Østlandsk Rødkolle, av disse brukes det gårdsokse på ca 250 mordyr 

Dvs av disse 250 kuene + eventuelt nye kviger får vi ca  120-200 avkom av hunnkjønn.

 

Vi ønsker ikke mer enn 15-20  avkom av hunnkjønn etter hver okse, dvs vi har behov for minimum 11-12 okser pr sesong, altså ca  25-30 okser fra 6 mnd og oppover i alder. 

Dette for hele tiden å kunne supplere med nye okser.

Vi må gjøre et felles grep for å komme i mål med det å hele tiden ha nok okser, slik at vi holder innavlsproblematikken på et så lavt nivå som mulig.

Tiltak: 

 

 1. Inntak av okser til okseringen skal vurderes av avls-utvalget i samarbeid med genressurssentret mht avstamning,innavl, og størst mulig spredning på farssiden når det gjelder okselinjer. Det er opp til avls-utvalget å avtale kjøp, og å finne oppdretter til oksekalven. Alle oksene skal være testet for horngen

 

 1. Det må utarbeides en prismatrise for innkjøp av okser og for utleie/salg .

Forslag : det bør være en fast pris på utleie av okse.  3000 kr som minimum opp til 6                dyr, 500 kr pr dyr over 6. Transport kommer i tillegg og vil være avhengig av avstand og transportmiddel. De som selger oksene må få betalt etter rådende livdyrpris, slik at det ikke blir fristende å heller sende oksen til slakt, men det kan ikke beregnes å ta ut merprisen som en ville fått via andre kanaler som  for eksempel Guldkolla / Økologisk el.l

 

 1. Det må være valgfritt om en ønsker å kjøpe eller leie okse, men vi ser faren for at ved   kjøp av okse vil den bli brukt mer enn 1 – 2 sesonger og dermed øke faren for innavl og for mange avkom etter hver okse.

Vi må oppfordre de som har mulighet til det å ta vare på aktuelle okser, men vi må også kunne tilby et sted hvor det kan samles flere okser. Dette er viktig for at vi ikke skal miste noen verdifulle okser i besetninger som ikke har mulighet til å ha okser oppstallet. Det bør være minimum 2 steder i god geografisk avstand som har okser oppstallet

 

 1. Det må være et krav om veterinærattest på oksen når den kommer til ny besetning, og når den drar fra gjeldene besetning. Hold på oksen under leieperiode må vurderes, slik at oksen ikke går mye ned i vekt og at den blir tynn. Den skal fores godt og det skal tilstrebes at oksens hold opprettholdes slik den var når den kom til leietaker. Oksens hold og størrelse må også sees i sammenheng med størrelsen på besetningen hvor den skal benyttes. Oksene skal kun kjøres i godkjent transportmiddel som må være rengjort mellom hver tur.

 

 1. Det må utarbeides en standard avtale mellom utleier og leietager som sikrer at begge parter får godt utbytte av ordningen. Avtalen skal være i tråd med LØR sine retningslinjer for avl på Østlandsk Rødkolle.

 

Vi håper med dette å kunne sikre en positiv utvikling innenfor avl på Østlandsk Rødkolle, og en sikker ordning både mtp dyras helse, evt smitte og sikker transport.

 

 

 

 

Avlsutvalget

 

 

 

 

Referat fra årsmøte:

Man må henvende seg til avlsutvalget for å finne riktig okse til riktig besetning.

Avlsutvalget vil jobbe for å luke ut okser som er benyttet nok, samt få ut okser med horngen. 

Orientere og oppfordre alle til å følge prinsippene i strategiplanen.

Avlsutvalget er opptatt av å unngå innavl.

Alle må gjøre en innsats.

Avlsutvalget skal ikke tjene penger på organiseringen bare hjelpe til for avlen og rasens beste.

Vil også bedres med registreringer digitalt.

(Fire ledd tilbake så er alle i slekt?)

MÅ Se på teksten i dokumentet, gjøre om på den - stemmer ikke helt med hva som sies på årsmøtet.

 

Må ha en plan for organisering rundt oksehåndtering, transport ol.

Konkretisere hva som er forsvarlig transport.

Viktig med veiledende priser

Folk bør melde fra om de har mulighet til å oppstalle okser.

Vedtak:

Avlsutvalget jobber videre med saken.

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 4.

Bekymring for utviklingen av antall dyr og avdrått hos melkekuer av ØR.

                                   

Bakgrunn:

 

Det har de siste 5 åra ikke vært noen utvikling ift økt avdrått hos ØR.

Variasjonen har ligget mellom 3800 - 4400 kg EKM  ( 4140 kg EKM i 2015).

Dette ser vi som et stort problem siden vi ønsker flere melkekuer av rasen.

Det er i stor grad melkebesetningene som benytter seg av semin, men det finnes ingen opplysninger om oksene som er tilgjengelige annet enn slektskap.

For å kunne få inn flere melkekuer i tradisjonelle melkebesetninger er det avgjørende at kua har en akseptabel avdrått.

Rødkollene har tradisjonelt sett vært regnet som den beste melkekua av gamlerasene, og er fortsatt det, men historiske tall viser at Rødkollene melket betydelig mer helt tilbake på 50 tallet enn det de gjør i dag.

Det er en viss motstand fra NIBIO sin side mot å avle på dyr med høy avdrått, da man er redd at det vil utvikle en større ku enn det som er ønskelig.

Vi mener uansett at det er viktig å få opplysninger om helse og avdrått etter de ulike oksene, og håper å kunne samarbeide med Tine og NIBIO for å få ut noe mer data.

Eks: Kartlegge de 15 høystytende kuene av rasen både mtp. slektskap, foring, miljø og lengde på laktasjon og laktasjonsnummer.

 

Vi håper at flere opplysninger kan være med på øke antall melkekuer av rasen og at vi kan se en trend med økning i avdrått hos ØR.

 

 

 

Referat fra årsmøtet.  

Styret ønsker godkjenning fra årsmøtet for å jobbe for å få ut opplysninger om registreringer av melkemengde og kjøtt for å kartlegge okser til semin eller gårdsoksene.

Første prioritet bør/skal å øke antall mordyr før vi begynner å spisse på ytelse.

Ikke spisse for mye på forskjellige egenskaper. Øke bestanden er viktig.

Høy melkeytelse er positivt om man leverer melk eller melka går til kalven.

Konkurranse om hvem som har den mest høytytende melkekua for å fremme gode melkeproduserende kyr?

Avlsutvalget/styret jobber videre med saken.

 

 

 

 

 

Vedlegg 5

 

 

 

Logo :

Denne logoen er håpløs å forstørre og umulig å bruke på for eksempel T-Shirt og andre ting.

Styret foreslår å lage en ny logo. Gjerne engasjere ett reklamebyrå, så vi kan bruke logoen vår på å profilere oss på. Nå begynner bestanden av østlandsk rødkolle å bli større, og det er viktig at vi har en logo å markedsføre oss under.  Hva mener medlemmene i laget ???

 

Referat årsmøte: 

Vedtak:

Årsmøtet ønsker å lage ny logo.

Styret skal jobbe videre med saken.

 

Kolla.  

Årsmøtet ønsker å gå for å gjøre Kolla til et bedre blad. 

Ønsker å sette sammen en redaksjonskomitè.

Forslag: Steinar Kokkim, Wencke Brattset, Anders Brynhildsen jobber med saken.

Styret tar kontakt om ønsker og fremdrift.

Redigeringsutstyr trengs.

 

 

Møtet hevet. Kl 17.00

Referent Grete Wold Sunde

Protokoll underskrift:

 

 

 

___________________________                 _____________________________

 

Vedtekter vedtatt 29.01.2011

1.        Formål.   Sikre Østlandsk Rødkolle som egen rase. 

2.        Medlemskap.    Alle interesserte kan være medlem. Alle som har innbetalt kontingent før årsmøte har stemmerett, leder kan i påkrevd tilfelle ha dobbelstemme.  Medlemskontingenten bestemmes på årsmøtet. 

3.        Årsmøte.      Årsmøtet skal holdes innen utgangen av april. Laget styres av årsmøtet og styret. Innkalling til årsmøtet skal sendes skriftlig til alle medlemmene minst 4 uker før årsmøtet, saker som ønskes til behandling på årsmøtet må være styret i hende 14 dager før årsmøte. Innkalling skal inneholde dato tid og sted, samt saksliste og regnskap. 

         Saksliste:      Valg av møteleder og referent, 2 for underskrift.
                     Godkjenning av innkalling.
                     
Godkjenning av årsmelding fra styret.
                     Regnskap og revisjonsmelding.
                     Fastsetting av kontingent.
                     Valg.
                      Innkomne forslag.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret vedtar det eller når minst 25 % av medlemmene krever det. 

5.        Valg.    Laget skal ha et styre på minst 5 medlemmer.    Leder velges skriftlig på årsmøtet for ett år av gangen.
De øvrige medlemmene av styret velges for to år, slik at ikke hele styret er på valg.
Styret konstituerer seg selv ved å velge nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem.
Varamann til styret velges separat 2 personer. De har møterett på styremøte, men ikke stemmerett så sant de ikke erstatter noen i styret, velges for ett år av gangen. Valgkomité, 2 personer, kan være fra styret, velges for 2 år. Revisor velges for ett år av gangen.
Årsmøte velger 2 representanter til Norsk Bufe, ett år av gangen.
 

6.        Livdyrformidler.     Livdyrformidler utnevnes av styret. Eventuelle kostnader livdyrformidler har i forbindelse med omsetting av dyr, kan søkes dekket av laget. Alle dyr som omsettes via livdyrformidler skal ha godkjent veterinærattest. 

7.        Vedtektsendringer. Endring av vedtekter skal ha minst 2/3 del av stemmene på årsmøtet for å bli gjeldene. Endringsforslaget skal være med årsmøteinnkallingen. 

8.        Nedleggelse av laget. Ved eventuell nedleggelse av laget skal dette være nevnt i årsmøteinnkallingen. De midler som laget besitter ved nedleggelse skal overføres og brukes til bevaring av gamle norske storferaser.

 

 


 

Styremøtereferat 2

Referat styremøte LØR 2016 nr. 2

 

 

Sted: Kalnes vgs, møterom 1.

Tid:  17.3.16 kl 12.00

 

Tilstede: Erik Skretteberg, Gunhild Dangstorp, Gunnar Lilleåsen, Erling Ek Iversen, Hans Ingvald Bjerke, Odd Roar Stenby, Bjørn Hermansen, Ann-Mari Bjering Strand.

 

Linda, Stig Erik har meldt forfall

 

 

 

Saker: 

5/16 Endring / Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

 

 

6/16.  Hovedsak blir Kalnesdagen, befaring på husmannsplassen.

7/16.  Søknad om prosjekt midler som er søkt: 

Kalnes dagen: brosjyrer og lettgjerder; Grete og Gunhild har søkt. Drifts tilskudd Hans Ingvald har søkt.

8/16.  Informasjons/veileder Strategiplan og veileder Østlandsk rødkolle. til nye medlemmer til oppstart: Lage utgaver som Kolla.

Enstemmig styret går for å lage brosjyrer/hefter

9/16.  Livdyr markedet:

Styret ønsker årsmelding om omsetningen av dyr, hvor dyrene er hen og hvor de brukes.

Se til hvordan Telemarkslaget gjør det, de har laget gode rutiner.

Avlsutvalget kaller inn til møte for å få til en god løsning på hvordan dette kan gjøres.

Utarbeide skjema registrere horn, nuvler samt kartlegging hvite avtegn og antall dyr

Møtet bør holdes i løpet av juni.

 

LØR v/Erik sender ut oppfordring til Slakteriene om at ved innmelding av rødkoller til slakt skal det gis beskjed til livdyrformidler, avlsrådet med navn og tlf.  

 

10/16.  Kolla innlevering av saker/artikler frist 1.april  

Bilder fra Årsmøtet og gårdsbesøkene? Gunhild og Grete- flere??

Grete minner Marita om medlemsstafetten, utfordrer noen andre helst utenom Østfold neste runde. 

Ann Mari sender noe om gullkolla

Utdrag fra strategiplanen Ammeku og melkeku.

Noe fra powerpointen til Anna:  Grete

Gunnar : Livdyrformidler skriver noe om aktiviteten.

 

Erik leverer noe fra gammelt Buskap

Seljord, dyrsku`n : Gunhild skriver noe at det ønskes dyr og at det bør sendes bilder til Odd Roar for vurdering om de er rasetypiske nok. 

Dyrene må trenes til å gå i grime og stilles opp. Ta kontakt om rom ønskes og om man ønsker å stille med dyr.

20 år jubile 2019 : drømer om auksjon av Kviger til 20 års jubile, i samarbeid med Kristian Skretteberg- han skriver noe om tankene. 

Sommertur: Erik skriver om dette.

 

11/16.  Sommertur:  

Tid: Helst 5-7 august 

Nærmere planer kommer med rute og planer Erik og Gunhild

 

12/16. Dyrsku`n, fremdrift. 

Øve med dyrene- stille, sende bilder til Odd Roar så de vet om dyrene er rasetypiske.

Melde på dyr til Odd Roar, hver enkelt melder til dyrsku`n

Nortura står for transport.

 

Gunhild: Legger ut om muligheter til overnatting på hjemmesiden og Kolla.

 

 

13/16. 

20 års jubileum i LØR - Stiftet 13/14 mars 1999.

Rødkolle kviger ins med gode okser og gode stamtavler til Auksjon til 20 års jubileet.

God reklame.

Finne ut hvor i landet det er rødkoller i melkeproduksjon via registreringsskjemaene som skal lages.

 

 

14/16. Referat på hjemmesiden ønskes av flertallet i styret.  Styreref. skal sendes til styret innen en uke etter møtet. VIKTIG å gi tilbakemelding om feil, mangler til sekretær innen en uke etter dette.

 

15/16. Litt fra hver enkelt.

 

Erling: Synes mange gjør en bra jobb

Ønsker reklame materiell caps/ vest til profilering.

 

Bjørn: Ønsker tilbakemeldinger om hva han skal gjøre for foreningen i Bufè. Holde kontakt med Erik.

Diskusjon rundt RMP midlene og litt landbrukspolitikk Følge med på tilskudd, fremme kulturlandskap, må kunne drive med rødkoller som produksjonsdyr ol. 

 

Gunnar:  

Folk må oppfordres til å ringe genressurssenteret om avl. Registrering av dyr.

Fått inn noen okser med nuvler, må slaktes.

Avlsutvalget og Gunnar må lage en oversikt over hvilke okser er i bruk/brukes.

 

Gunhild:

Bør sende inn bilder av moren før oksene skal brukes i avl.

Skaffer liste fra Anna med besetninger med rødkolle til  man skal reise rundt.

Skjer mye med gullkolla, økt kontakt, bra markedsføring.

Deler linker til gullkorn, gullkolla

Vanskelig med langsiktige avtaler for levering av rødkollekjøtt til restaurant bransjen

Neste møte skal være et stiftelsesmøte med regler.

 

Kalnesdagen er et kjempeopplegg folk MÅ komme når man har sagt ja til å være med.

Fredag: Gunhild, Grete, Erling, Erik sikre fredag. Grete tar m elever for rydding i forkant.

Lørdag: Erling, Bjørn, Gunhild, Grete, Muligens Odd Roar, Freddy E.

Ta med folk som er interresert

Erling lager suppe?

Selge pølser for selvgrilling.

 

Gunhild tar med 2 bålpanner

Erling tar med bålpanne??

 

Hans Ingvald:

NÅ 46 betalende medlemmer

Registrering av rødkoller er veldig bra ønsker å bidra til dette, vil reise rundt.

Egenandelen som ble betalt i tillegg til årsmøte middag, i fjor går opp i opp med egenandelen som skulle betales i år. 

 

Erik: Alle oppfordres til å  samle stoff om rødkoller fra tidligere tider.

 

 

Odd Roar Stenby:  

Ønsker at vi undersøker feks vaser med logo Magnor profilering

Vi ha vekk nuvler, horn  ol. på rødkollene.

 

Ann Mari finner ut om profilering, klær, vest, caps, roll ups, vaser ol. kostnader ol til neste styremøte.

 

 

Erik. 

Har fått henvendelse med ønske om at vi kunne lage ei oksebok, må avvente pga mye arbeid i foreningen.

Ved levering av okse til Geno sponser laget Kr. 1500, 00 for å stimulere avl og innmelding av okser.

 

Grete:

Bilder av styremedlemmene.

Artikler til kolla og hjemmesiden:

 

Brosjyra, hva skal med?

Går for å bestille 500 stk ,  4 sider A5 offset = kr 3.000 ,- + moms

NB plass til navn /etikett for sending i post.

Ved trykk klar PDF fil, Grete skal prøve å lage.

 

Møtet hevet kl 15.30

 

Ref Grete

2016 - Styremøte i forb. m/årsmøte

Referat styremøte LØR 2016, nr 1.

Konstituerende møte på Tyrifjord hotell.

Tilstede:

Erik Skretteberg, Erling Ek Iversen, Ann Mari Bjering Strand, Odd Roar Stenby, Hans Ingvald Bjerke, Gunhild Dangstorp, Grete Wold Sunde.

Konstituering av styret ble som følgende:

Erik Skretteberg – leder, Gunhild Dangstorp- nestleder, Hans Ingvald Bjerke-kasserer, Erling Ek Iversen – styremedlem, Stig Erik Vold styremedlem, Grete Wold Sunde- sekretær, Bjørn Hermansen-varamedlem, Linda Engebretsen-varamedlem. Avlsutvalget består av: Odd Roar Stenby, Ann Mari Bjering Strand, Gunhild Dangstorp, Livdyrformidler Gunnar Lilleaasen.

Sak 1/16
Søknad om driftstilskudd 1.Mars

Sak 2/16 Kalnesdagen

Forberedelse til Kalnes dagen som er lørdag den 30.4.16
100års tema med rødkoller? Østfold gård? Guldkolla smaksprøver??Gullkorn
Styremøte med befaring17.Mars Kalnes :Gunhild +Grete

 

Sak 3/16 Søke tilskudd frist 1.3.16

Brosjyre -søke tilskudd Gunhild og Grete

Driftstilskudd -søke Hans Ingvald

Forslag og registrering -søke tilskudd- avlsutvalget, reise rundt for å se, registrere
-horn, lynne
-skaut ol

4/16 Livdyrformidlingen:

Avlsrådet, Gunnar, og Anna Rehnberg vil se på hvordan LØR kan
bedre strukturen ved registrering og rammebetingelser for avlen videre.
Fokusere på hold av dyr og smittefare hos produsentene.

 

Møtet avsluttet.

Referent GWS

 

Årsmøte referat

Referat fra årsmøtet Laget for Østlandsk Rødkolle.                               

6.2.16 på Tyrifjord hotell

 

Leder Erik Skretteberg ønsket velkommen.

Alle deltagerne presenterte seg.

 

Sak 1.Valg av møteleder: Erik Skretteberg

Valg av referent:Grete Wold Sunde

Valg av to til å underskrive protokollen: Marit Stenby, Tor Martin Skretteberg

 

Sak 2.Godkjenning av innkalling:                             Ingen innvendinger.

                                                                   Gårdsbesøk hos August Skuterud kl 16.00

                                                                   Endring middag kl 20.00            

              

Sak 3.Årsmelding fra styret.                         Årsmelding lest opp(Grete). 

                                                                  Årsmelding godkjent.

 

                                                                 Orientering om Gullkolla (Erling).

                                                                 DNA prøver ikke gjort noe med.

                                                                 Orientering fra Avlsrådet (Gunhild).

Sak 4. Regnskap                                         Gjennomgått og forklart av Hans Ingvald Bjerke

                                                                 Overskudd fra studietur sommer 2015

                                                                 dekker underskudd årsmøtet 2015.

                                                                 Revidert og godkjent

 

Sak 5.Kontingent2016, kr. 400,00 for enkelt medlem, 

kr. 600,00 for familie og bedrifter.

Sak 6.  Budsjett                                         Gjennomgått av Hans Ingvald.

                                                                Godkjent.

 

                                    Styret kan bevilge penger til tiltak som fremmer rasen.

                                    I flg Anna heter det ikke lengre NISK, men NIBU

 

Allerede 42 betalende for 2016.(Har ikke vært så mange betalende som nå så lenge HIB har vært kasserer☺)

 

Årsplan            Gjennomgått, godkjent og vedtatt.

 

 Styret arbeider videre med årsplanen.

Ønsker aktivitet på Dyrsku`n melde på dyr til utstilling.

 

Sak 7. Valg til ulike verv og utsendiger:

Innstilling lagt frem av Bent Dangstorp i valgkomiteen.  

Alle forslag ble enstemmig valgt ifølge innstilling fra valgkomitè.

Sak 8. Innkomne saker:

 1. Strategiplan for melk og kjøtt ble gjennomgått av Erik S. Arbeide videre med å lage en brosjyre med nyttig info.
 2. Styret foreslår for årsmøtet at horna dyr ikke kan godkjennes som avlsdyr.

Det var enighet om at dette BØR unngås.

 1. Styret foreslår for årsmøtet at horna dyr ikke skal være berettiget bevaringstilskuddet.
 • I flg Anna, kan man ikke trekke tilbake tilskuddet, men det er viktig å ha en god dialog og alle bør jobbe ut i fra standarden om at dyrene BØR være kollet. Avle kun på dyr som ikke har horn. Kan dukke opp hornete dyr pga innblanding av NRF tidligere.
 1. Bevare dyr ved å oppfordre til at melkekuer av rasen Østlandsk rødkolle selges som ammeku om den skal ut av produksjon.
 • Skrive i hver utgave av Kolla.
 • Hjemmesiden
 • Slakteriene bør oppfordres til å videreformidle livdyr.
 1. Forslag om 3 personer i avlsutvalget- godkjent
 2. Forslag om 2 personer i valgkomiteen.

I følge vedtektsendring i årsmøtet 2013. Blir det stående med 3 personer i valgkomiteen.

Årsmøtet hevet ca 14.00

 

Protokoll underskrevet:

 

___________________________________             _________________________________________

 

Pause:

Innlegg fra Anna Rehnberg.

Takker for gjestfrie og interessante gårdsbesøk hos

6.2.16 Gårdsbesøk til August Skuterud  

Han orienterte om driften på sin gård og om sine rødkoller.

7.2.16 Gårdsbesøk hos Kristian og Erik Skretteberg

De orienterte om driften på gården og om dyrene.

 

Anna Rehnberg fra genressurs senteret var invitert og holdt et meget interessant innlegg om:

 • Utfordringer med horna rødkoller.
 • Hvordan kan vi bedre kontrollen og registrering av hornete dyr og lynne.
 • Hva vi bør ha fokus på ved inntak av okser til semin. 

Hun oppfordrer alle til å ringe avlsrådet eller Anna når man skal kjøpe gårdsokse.

Man bør forhøre seg med Anna om hvilke okser man bør bruke i sin besetning.

VIKITG å ikke overbruke okser: 

Bruker man bare en gårdsokse i besetningen må man ikke bruke den i flere besetninger eller over flere år. En gårdsokse av ØR bør ikke få mer enn ca 25 avkom.

Viktig å holde orden i stamtavlene:

 • Kalver skal registreres innen 15 dager etter kalving
 • MÅ registreres- Må meldes inn

Skautet, hvite avtegninger, mankemål, horn, nuvler osv bør registreres.

Skautete dyr gir ikke mer hvite avtegn enn andre.

Mørke brune hoder er genetisk brunt.

Referent GWS

 

Styremøte 5/10-15

 Referat fra styremøtet 5.10.15

 Avholdt hos Grete 

Startet kl 12.30

Tilstede: Erik, Erling; Gunhild, Gunnar, Stig Erik, Grete, Ann Mari, Marita.

 

Sak 15/15

Gullkolla

Erik orienterte om fellesmøte med gullkolla.

Ønsker å bygge rasen større.

Fra Kalv til ferdig produkt.

Fremdrift i interim styret:

 • Fra Gullkolla møtte Ann. Mari Bjerring Strand og Marita Ask for å orientere.
 • Har søkt om midler til nasjonal gruppe, inovasjon Norge
 • Vil arrangere et stort møte for alle interesserte, må ha noe konkret å legge frem.
 • Vil lage 2 forslag som skal være kriterier for å være med i Gullkolla, stemme over forslagene.

 

Sak 16/15 

Orientering fra avlsutvalget

 • Gunhild orienterte om forskjellig kjøp og salg av avlsdyr.
 • Gunhild sender inn forslag til Anna R om 2-3 stk nye okser
 • Gunnar har hatt okser ute i 7-8 besetninger.

 

  Sak17/15

Brosjyre

 • Grete sjekker ut forskjellig typer brosjyrer, ikke mye tekst, fine bilder.
 • Erik søker genressurssenteret om midler til å lage trykke brosjyre.

 

Sak18/15

Gamle stambøker

 • Erik har fått tak i gamle stambøker via facebook.
 • Styret gikk inn for å kjøpe disse, sender faktura til kasserer.
 • Bøkene skal lagres hos sekretær og lånes ut. Oversikt i Kolla og hjemmesiden.

 

 Sak 19/15

Planer for 2016

Utstillinger/arrangementer:

 • Kalnesdagen siste helgen i april , forslag om å lage en liten utstilling på husmannsplassen, ha flere gamle raser ol.

Gunhild sjekker ut om tillatelse, gjerder ol.

 • Dyrsku`n jubileum 2016

Ønsker rødkoller, minst 5 dyr.

Lage en stor stand.

Søke om penger til utstilling/transport/leie grinder.

 

 • Markens grøde 2016

Gullkolla mål om stille?? (flyers, smaksprøver og rødkolle?)

 Søknader:

 • Søke om penger til utstilling/transport/leie grinder. (Gunhild)
 • Søke om penger til brosjyrer genressurssenteret(Erik)
 • Søke om midler via genressurssenteret til å finne ut om forskjell på kjøttkvalitet med eller uten kraftfòr innafor rasen(Erik og Erling)

 

 Sak 20/15:

Kontaktmøte i Norsk Bufè 9/10 

Erling, Gunhild og Erik drar.

To stemmeberettiga fra hvert lag.

 

 Sak 21/15

       Livdyrmarkedet

Noen dyr i omløp. Har venteliste, pleier å gå ganske raskt å få dyr.

 

Sak 22/15 

Oppsummering fra stands, utstillinger og sommertur.

 • Dyrsku`n rødkoller utstilt
 • . Ønsker flere dyr innenfor rasen for å bli premiert
 • Hokksund,barnas bondegård, rødkolle representert
 • Sommerturen meget positiv og interessant tur.

 

Sak 23/15

Eventuelt:

 • Ros til Erik, Gunhild og Gunnar som er aktive og står på for rødkolleforeningen.
 • RMP tilskuddet til beiting for bevaringsverdige raser blir fjernet i Østfold fra 2016

Erik og Grete skal sende spørsmål til fylkesmann i Østfold om tilskuddet og stimulering av drift i Østfold.

 • Rødkollebanneret har kommet til rette, Erik henter.
 • LØR ønsker et stempel med logo. Grete sjekker pris, evnt bestiller.
 • Medlemsstafett går videre til Marita Ask
 • Ønske om samlet overnatting til dyrsku`n. Gunhild undersøker 
 • Ønskelig med epost og sms til alle medlemmer.
 • Hyggelig med besøk fra Gullkolla på styremøtet.
 • Ann Mari skriver litt om Gullkolla til Kolla.
 • Erik skriver litt om utstillinger til Kolla.
 • Matoppskrifter utsettes til neste nr.
 • Ønskelig med litt skriftlig om oksene som står hos Gunnar.
 • Glanset forside - Stort bilde på Kolla, blir ikke store merkostnaden (kanskje litt tyngre blad-porto?)
 • Viktig med helseattest FØR man selger ved livdyromsetning, pga smittevern ol
 • Alle nr.av Kolla skal leveres til Nasjonal biblioteket( Berit har ordnet)

 

Møtet avsluttet  16.15

 

Nytt styremøte hos Erik i Januar 2016

 

 

Ref Sekr.  Grete Wold Sunde

 

Styremøtereferat

Referat styremøte 4.juni kl 12.00 hos Erling Ek Iversen

 

 

 

Erling ønsket velkommen og serverte kjempegode rødkolle kjøtt kaker med kålstuing.

Etter det var vi klar til å ta fatt på sakslisten.

 

Sak 5/15.

Godkjenning av referat forrige styremøte

Godkjent.

Erik har ikke fått mail med ref. Grete sjekker ut mailliste ved sending.

 

Sak 6/15

Livdyr.

Det er solgt og formidlet flere rødkoller.

Tore Ruud skal ringe hver gang han har tenkt å slakte for eventuelt videresalg, må unngå at fine dyr blir slaktet.

Når man vet at dyrene er av innavl, må man sørge for å tilbakekryssing for å få ned innavlsgraden!!

Trøndelag en hel besetning kjøpt (beklager men navnet glapp)

 

Gunnar får flere forespørsler via facebook.

Fint at alle er ambassadører, Gunnar må varsles når folk har fått kjøpt dyr, han må ha oversikt, når noen har formidlet salg send mail til Gunnar.

Gunnar lager en oversikt over hvor dyrene vi kjenner til befinner seg, denne 

legges på hjemmesiden. 

Vi tar en oppsummering på styremøtene.

Gunhild får flere henvendelser med spørsmål om råd ang hvilke okser som skal /ønkes brukt. Dette er bra.

 

Gårdsokse utlån fungerer greit. Kr. 3000,00 pr okse når den kjøres rundt. Folk må melde fra når de trenger oksen, avtale leietid.

 

Bør ta inn 2 okser i år? Godkjennes av Anna

 

Når folk ringer for å få dyr må man kunne gi beskjed om at dyr kan skaffes, men noen ganger må man beregne litt ventetid.

 

Det må oppfordres til å unngå å slakte dyr kan brukes i avl.

 

Sak 7/15

Søknad rødkolleprosjekt:

Avslag på søknad om rødkolleprosjekt.

Anna(genressurs) skal lage en artikkel.

Prøve å få slutt på «krig» mellom ammeku og melkeku.

 

LØR ønsket prosjekt for å se på forskjeller – jobber videre med saken og vil fremme forslag igjen. Erik følger opp sender nytt brev.

 

Sak 8/15

Hjemmesiden.

Erik har gjort litt.

Noen bilder.

Gunhild og Grete skal se litt på siden.

Gunhild skal minne om at folk bør sjekke hjemmesiden på facebooksiden.

 

Sak 9/15

Sommertur: 

13—16. august 

Kan være 15 stk i bussen.

Venter på påmeldinger.

 

 

Sak.10/15

Kolla

Må ha mer stoff til bladet FRIST 1.NOV.

Forslag:

Lage artikler fra steder rødkolla markedsføres. Borgarsyssel museum, Dyrskun ol.

Sommerturen.

Erling skriver om gullkolla.

Vi kan legge inn noen matoppskrifter.

Bilder av okser som kan brukes- Gunhild.

Starte en staffet hvor medlemmene skriver litt om sin rødkolledrift.

Grete starter.

 

Fortsette med 2 medlemsblad i året.

Grete sjekker ut evnt. merkostnad til en mer glanset forside/omslag.

Ønskelig at et bilde dekker hele forsiden så bladet blir mer attraktivt.

Bør ha flere bilder av rødkoller – trenger ikke ha så mye tekst ved bildene?

Kostnader pr nå 100 blad kr.2640,00. 

 

Sak 11/15

Gullkolla.

 • Ikke skjedd noe foreløpig
 • Skal bli styremøte rett etter slåtten
 • Har hatt et arbeidsmøte ( Bent D, Asjem, Ann Mari) noen uenigheter med bakgrunn i regelverk/ statutter.
 • Bør foreslå et medlemsmøte (Erling) om hvordan statuttene bør være.

(bør være «rom for alle») 

 

 

 

 

Sak 12/15

Verve nye medlemmer:

Gunhild og Grete har sendt ut invitasjon om medlemskap, sommertur, kolla til ca 20 stk som har eller har vist interesse for rødkoller.

 

Har allerede fått 4 nye betalende medlemmer. Er pr 5. juni 42 medlemmer .-)

Det ønskes å få laget en ny reklame/ infobrosjyre om rødkoller og foreningen.

Forslag:

 • Lettlest, for eksempel bildekort, brettet postkortstørrelse som man kan sende i post uten konvolutt?
 • PR byrå lage en proff brosjyre?
 • Gunhild og Grete høre med design på Kalnes om det kan være aktuelt for de å ha en konkurranse med elevene – forslag til brosjyrer/ kort?

 

Sak 13/15 

Utstillinger:

 1. Glomdalsmuseet 23 aug. representant fra LØR.
 2. Seljord 11-13 sept fredag 11.9.15 utstilling. Må jobbe med å få med dyr.

Odd Roar ser på hvilke dyr som bør til Seljord.

Felles transport til Seljord, Gunnar kan ha flere kuer (9 stk) på bilen.

 1. Bygdø? Arbeidsutvalget i Bufe ser på hva som skal gjøres der.
 2. Fagernesdagene 19.sept: Erik/ Ingvill tar kontakt om noen kan delta.
 3. Markens grøde 2016 –delta på utstillingen? Gullkolla?

 

Sak 14/15

Eventuelt:

 1. Bufè

Pr kampanje- Urku, har nådd mange mennesker.

LØR føler seg noe overkjørt i denne kampanjen.

 1. Arrangement LØR har deltatt i: 

Kalnesdagen 9.mai (ca 10.000 besøkende) Rødkolle kuer og kalver.

Smaalandsmarken30-31 mai (Borgarsyssel museum) ca 1500 besøkende,

Rødkollekalver og plakater.

 1. Transport av okser.

Gunnar må/skal ta betalt for transport av oksene som det er bestemt at skal kjøres/lånes ut.

Kr. 3000,00 tas for transport.

 1. Neste styremøte – OKTOBER.

 

Møtet hevet 15.30

 

Ref. sekretær

Grete Wold Sunde.

 

 

 

Styremøte 19.03.15

Styremøte LØR

Torsdag 19.3.2015 kl 12.30

STED: Hans Ingvald, DOKKA

 

Tilstede: Erik, Gunhild, Odd Roar, Hans Ingvald, Erling, Grete

 

 

sak 1/2015 Saker fra årsmøtet.

1a.Hårprøver-målbevisst avl:

Mye jobb med bra resultater, mange som satser.

Laget krever at okser som skal stambokføres og skal til semin, skal ha hårprøve (dna).

Laget betaler for hårprøvene.

Sjekke ut hvor hårprøvene skal sendes med Anna Rehnberg. Gunhild sjekker ut.

 

1b.Livdyrsalg:

Må jobbe for å få kontroll på avstamning og godkjente stamtavler.

Henvise til rasestandard og at dyrene bør/ skal være stambokførte om de skal selges/avles på. 

Vil jobbe for å sikre seriøse tilbydere.

 

 

Sak 2/2015 Egenandel for middag på årsmøtet.

2a. pga misforståelse ved årsmøtemiddag ble egenandel betalt inn, samtidig som middagen ble betalt på overnattingsstedet.

Egenandel kr 250,00. De som har betalt dobbelt har 469,00 kr til gode.

Hans Ingvald sjekker ut hvem som har betalt inn dobbelt og dette til godeskrives ved senere anledning.

2b. laget har fått regning på overnattinger som ikke var avbestilt i tide, regning sendes de dette måtte gjelde. Ved senere årsmøter/invitasjoner til overnatting vil det bli skrevet i invitasjonene at laget ikke dekker eventuelt avbestillinger eller regninger som ikke gjøres opp.

Sak3/2015 Tur sommer 2015.

Årsmøtet bevilget kr. 15000,00

Gunhild har sjekket ut forskjellige turalternativ. 

Sverige kommer gunstig ut med tanke på pris og hva vi evnt vil få ut av turen, da vi kan få se besetninger som vi kan sammenligne oss med. Mange besetninger, museer og severdigheter innenfor korte avstander. Lettere også med språket.

Sjekker videre rutealternativ. 

Leie av minibuss sjekkes ut. (Odd Roar)

3 overnattinger siste uken før skolestart.

Vil ha ferdig forslag som skrives i Kolla som kommer ut i mai. 

Samt at dette legges ut på hjemmesiden.

Sak4/2015 Eventuelt.

4a.Søke om prosjektmidler til et rødkolleseminar: Sette opp kriterier, det må presiseres at det gjelder utvikling av rasen og fremtidig avl..

Henvise til positiv omtale i skog og land om økning av antall rødkoller. Erik sender søknad.

4b.styret ønsker å gjøre et grep med å øke medlemstallet i LØR pr i dag 38 medlemmer

Gunhild og Grete sender ut kalender og invitasjon til medlemskap til besetninger som står registrert med rødkoller. (står at det pr i dag er 55 besetninger m rødkoller i genressurssenteret.

Gunhild sjekker ut med genressurssenteret om navn og adresse.

4c. Gunhild vil skrive en artikkel til Kolla generelt om forventet melkemengde og betydning av god fòring hos rødkoller.

4d. Det skal legges ut oppdatert okseliste på hjemmesiden. Prøve å lage en mer oversiktlig liste. Få frem sperrede okser.

4e. Erik har vært med Bufe og gitt et innspill til jordbruksoppgjøret til bondelaget og bonde og småbrukerlaget om å ivareta de gamle rasene. Godt mottatt av bondelaget i år, bestandig godt mottatt av bonde og småbrukerlaget.

4f. Positiv utvikling ang samarbeid med gullkolla.

Gull kolla og rødkollelaget bør ha samarbeid  

om å  finne frem til forskning som er gjort på kjøttkvalitet.

4g. Erik ref til seminar med Vestlandsk fjordfè.

4h. Neste styremøte holdes hos Erling første uken i juni, innkalling kommer.

 

 

 

Møtet avsluttet med en tur i det koselige fjøset til Hans Ingvald, takker også for god mat og drikke.

 

Referat fra Årsmøte

ÅRSMØTE 31/1-2015     LAGET FOR ØSTLANDSK RØDKOLLE     

HERANGTUNET-VALDRES

Erik Skretteberg ønsker velkommen, og vi tar en rask presentasjonsrunde for nye og gamle kjente. Oppmøtte totalt 13 stk.

 

 1. Valg av møteleder: Erik Skretteberg

              Referent: Ingvild Oldre Heggom

              To til å skrive under protokollen: enighet om at alle skriver under.

 1. Innkalling godkjent. Publisert i Kolla og på lagets hjemmeside.
 2. Ingvild leser årsmeldinga. Erik legger til at vi i tillegg har deltatt på et par små arrangementer i tillegg, bl.a. en informasjonsdag på Jønsberg vgs.(vinter/vår 2014), Kalnesdagen i mai og Genressurssenteret sitt seminar om rasene på Gardermoen 18.november. Godkjent.
 3. Regnskap blir gjennomgått av kasserer Hans Ingvald. Det er ferdig revidert og funnet godkjent.
 4. Kontigenten blir ikke endret fra forgående år. 400kr for enkeltmedlem og 600kr for familiemedlem/institusjonsmedlem m/ to stemmeberettingelser på årsmøtet.
 5. Årsplan 2015:

Budsjettforslag blir lagt fram av Hans Ingvald –laget har pr. i dag nokså god økonomi.

 

Det har blitt sendt inn søknad til Genressurssenteret om et fremtidig forskningsprosjekt ang. melkegener på melkekyr kontra ammekyr. For å kunne dokumentere den faktiske forskjellen eller likheten på produksjon av melk pr. mordyr ihht. hvilken type produksjon de står i. Dette kan være interessant ihht. videre avlsarbeid ved uttak av gode okseemner.

 

Tur til Island/Baltikum. Slik det ser ut pr.d.d. ser det ut til at en tur østover er mest relevant. Styret jobber videre med saken. Laget bevilger 15 000kr. til turen til faglig inspirasjon fornuftig bruk til nytte for alle.

 

Ku-utstillinga på Bygdø- det er ønske om mer info ang. hver rase direkte ut til publikum. Gjerne ett oppslag/plakat pr. rase i tillegg til samleplakaten som genressurssenteret laget i fjor. VI bør ha synlige folk som kan stå der og snakke med folk i tillegg.

 

Kolla- Vi ønsker heller ett godt blad i året, mot for to «halvdårlige». Folk må ta tak og komme med interessant stoff, bidra med bilder o.l slik at ikke så mye faller på Erik.

 

Vi ønsker å få en fullstendig oversikt over medlemmenes tlf.nr og mail-adresser som kan lette noe av informasjonsarbeidet ved f.eks beskjeder som tidligere ble lagt frem i Kolla.

 

Vi må få ut mer og bedre informasjon om gardsokseprosjektet- oksebanken til Gunnar Lilleaasen. Det er fremdeles ikke alle i laget som er klar over denne ordningen. Legges ut lett tilgjengelig på nettsiden og oppdateres.

 

Årsmøte 2016: Vikersund

 

 1. Valg: 

Leder: Erik Skretteberg –gjenvalg

Styremedlemmer: Gunhild Dangstorp –ikke på valg (nestleder)

                                  Hans Ingvald Bjerke –ikke på valg (kasserer)

                                  Grete Sunde –nyvalgt (sekretær)

                                  Stig Erik Wold –gjenvalgt (styremedlem)

Mari Bjørnsrud Gabrielsen ble foreslått gjenvalgt, men benkeforslag fra salen om Grete Sunde endte med 11-2 stemmer. Dette for at Grete kan bli en god støttespiller å ha inn mot Landbruksskolene, og at vi kan la Mari bidra videre med et godt opplegg rundt Ku-utstillinga på Bygdøy.

 

1.vara: Ingvild Oldre Heggom –gjenvalgt for 2 år

2.vara: Erling Ek – ikke på valg

 

Revisor: Andreas Graff- gjenvalgt

 

Avls-utvalg: Gunhild Dangstorp –gjenvalgt

                      Odd Roar Stenby: gjenvalgt

 

Valgkomite: Bent Dangstorp –siste år

                       Anna Dangstorp –rykker opp

                       Nils Otto Hermanseter- nyvalgt

 

Utsendinger til Årsmøtet i Norsk Bufe: Gunhild Dangstorp

                                                                      Odd Roar Stenby

                                                                      (Erling Ek –vara)

 

Gunnar Lilleaasen fortsetter som livdyrformidler for laget.

 

 1. Innkommende saker:
 1. Livdyrpriser- ønske om å følge gjeldene livdyrspriser som slakteriene fører på tilsvarende nrf. Med de kriterier som styret har satt. Prisen avtales mellom kjøper og selger. Vi må være forsiktige med å underprise oss. Dyrene skal selges til god reell verdi. Det skal lønne seg å selge livdyr kontra slaktedyr.
 2. Avlsplan-rasestandard: Det er IKKE ønskelig med hvite avtegn på kroppen utover de vanlige kriteriene. Rosete/småbotede dyr blir for mye lik nrf. Det blir ikke tatt inn seminokseemner etter slike dyr, men vi har ikke «råd» til at ei bra kvige med slike avtegn ikke kan bli brukt videre i avl, så det må vi kunne godta.

 

Vi må også sette krav til dokumentasjon av far ved avl. Laget jobber for å få fram gode individ og bra stammer i en meget liten populasjon. Dyr med ukjent/usikker stamtavle som blir solgt som livdyr blir et problem vi må ta tak i før det blir for sent. Årsmøtet fremmer forslag om at det bør innføres hårtest(dna) og stambokføring på avlsokser/gårdsokser. (Som på kjøttdyr.)

Viser også til andre raselag som f.eks hund og hest, der avlsrådet er rådene når det gjelder det ønskelige avlarbeidet.

 

Laget bør bistå med veiledning rundt avl og driftsopplegg ihht. tidlig bedekte kviger, innavl og  dyrevelferd ved avlsarbeidet. Dette bør også gjøres i samarbeid med genressursenteret og mattilsynet for å fremme rasen på best mulig måte.

 

 1. Noe på hjertet:

Gunnhild informerer om Gullkolla. Et østlandsprodukt ( ikke begrenset til Østfold fylke) som vil bidra med en betydelig merpris for bonden på slakt. Kravet er «grasfeed» og IKKE bruk av kraftfor på ungdyra. Dette bør også være et godt potensiale for evnt. kastratproduksjon. 

 

Erik informerer raskt om et prosjekt som Urfe har satt igang ang. et samlet informasjonsløft om rasene «ut til folket».

 

Tilslutt får Audun Rogne ordet, og gir oss en rask innføring om gården og driftsopplegget hans, før vi setter oss i bilene og drar på gårdsbesøk.   

 

 

Valdres 01.02.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styremøte 29 August

Styremøte L.Ø.R. på Bygdø Kongsgård 29. august 2014

Tilstede: Odd Roar, Gunnar, Gunhild, Hans Ingvald, Ingvild, Erik og Mari

Forfall: Erling og Stig Erik

1 Synliggjøring og informasjonsmateriell

Vi ønsker å produsere en innrammet stor plakat som vil informere publikum om rasen. Det dukket opp nyheter om at Genressurssenteret skal lage plakat også, men etter avklaring med Anna Rehnberg så viser det seg at de skal lage en bildeplakat. Dermed står vi fritt til å utforme en selv. Telemarksfeet har for eksempel en flott roll-up av alle rasene.

Ift selve kuutstillinga kan det være fint med et bilde av kua som skal stilles ut, det er ikke like enkelt for alle å lese av ørenummeret. Stamtavle til kua er det også viktig å ha med.

2 Tskjorter

Gunnar L har prøvd med t-skjorter på tidligere arrangement og det vekker positiv oppmerksomhet.

Erik sjekker ut evt tegnet motiv og kjenner folk som kan produsere skjorta. Enighet i laget om at det må være god kvalitet, og heller litt færre antall skjorter.

3 Turen

Jubileumsturen blir gjennomført i 2015. Det er Island som er foreløpig reisemål. Det viser seg at Vestlandsk Fjordfe har også tenkt på tilsvarende tur, vi i reisegruppa tar kontakt med de så snart kuutstilling er gjennomført og stiller med ferdig opplegg til årsmøtet den 31 januar.

4 Avl på Rødkolle

Det står to okser inne på Geno og det er plass til en til. Vi vil gjerne ha okser etter melkere. Gårdsokse, alle er ute i tjeneste.

Viktig å understreke at vi enten tar inn 3 mnd gamle oksekalver fra melkeproduksjoner eller 6 mnd gamle fra ammekubesetninger. Da unngår kalven å bli satt tilbake i utviklinga pga bråe overganger.

Det er behov for flere gårdsokser. De må ikke stå hos Gunnar men avlsutvalget må vite om oksene.

Det har vært god omsetning på livdyr i år, og avlsutvalget driver godt.

5 Utstilling på Bygdø Kongsgård

4 påmeldte dyr. Det at vi ikke arrangerer leiing gjør det aktuellt for flere å melde på dyr. Det er ønskelig med stamtavle samt bilde på railen av dyret som utstilles.

På forslag fra Odd Roar stiller vi også ut ei NRF-ku. Dette for å vise utvikllinga.

Det blir åpen bedømming med 3 dyr klokka 11.00, 12.00, og 13.00.

Første premie blir ei bjelle til odel og eie.

Vi har ferdigmalte vaser som kan brukes til premiering.

6 Stoff på hjertet

Folk må melde behov for okse og om de har gode okser til salgs.

Ønsker vi å kjøpe inn grinder? Foreløpig nei både av hensyn til lagringsplass og frakt. Til 21. sept skal vi leie grinder.

Belønningsordning for å stille på helgestand og promotere rasen: 1000,- pr dag. Dette etter skjønn og må godkjennes av laget.

Gullkorn – produserer lokalmat og ønsker kjøtt fra kolla/ landrasene. Har flere interessante produsenter med seg, informasjon vil bli gitt.

Ift Urfe har det vært noe frustrasjon rundt at man enten får et økologisk tillegg eller et urfetillegg. Dette skal nå være justert slik at man kan få begge.

Det skal i november være et fellesmøte arrangert av genressurssenteret ift skoler og offentlige institusjoner. Dette for å bygge viktige nettverk.

Regnskap: vi har 45 medlemmer samt etpar æresmedlemmer. 80.000,- på sparekonto og 22.000,- på driftskonto.

Odd Roar stiller med mjølkespann i alle størrelser samt klaver og bjeller på utstillingsdagen.

Genressurssenteret skal ta ut melkeprøver av landrasene.

Bør vi annonsere for å synliggjøre dyra og arbeidet rundt dem, det blir for lite interaksjon rundt dyrene i de ulike laga.

Årsmøte blir lørdag 31. januar til søndag 1. februar i Valdres. Ingvild sjekker hotell for overnatting og det er to melkebønder med Ø.R. vi kan besøke der.

Styremøte 14 Mars 2014

 

Referat fra styremøte 14 Mars 2014 hos Marit og Odd Roar Stenby, Blaker

Tilstede : Odd Roar, Erling, Mari, Gunhild, Gunnar og  Erik.

Hans Ingvald, Ingvild og Stig Erik hadde meldt forfall.

 

Lederen refererer helt frivillig siden sekretæren snart skal gifte seg.  Hurra !

 

Ingen formell saksliste, så vi begyner med hva vi hadde på hjertet.

Odd Roar hadde vært i kontakt m Anna Rhenberg om hun hadde liste over kuer av ØR, for lettere å kunne plukke ut aktuelle oksemødre og se etter kuer med godt ekstriør og fine jur. Dette hadde hun ikke. Vi ble enige om at vi skulle reise rundt og se på dyr.  Odd Roar, Gunhild og Gunnar skulle bl annet ta Valdres.  Mari, Erling og Erik bestemte seg for ei rute og besøke aktuelle produsenter.

Vi ble enige om å ta kilometer godtgjørelse.  Etter Statens Takster.

At laget publiserer at vi oppfordrer produsentene til å ta vare på 2 oksekalver hver, for å fore opp til eventuelle gårdsokser som kan selges /lånes ut til andre, det tar jo ett år og vel så det før oksene blir kjønnsmodne. At vi planlegger for neste års avlssesong. Hvis de ikke har mulighet til å fore de opp, så ta kontakt med Gunnar Lilleåsen så fikser han d.

Ett annet stort problem er at de blir tidlige kjønnsmodne, både kviger og okser. Det er kviger som har kalvet på 14 – 15 mnd alder . Enkelte har det gått meget galt med  og tilfelle hvor både kua og kalven har gått med på grunn av for lav alder på mor.  Dette er ikke akseptert , og kviger /okser bør skilles ved 6 – 7 måneders alder, brukes det avls okse skal den skilles fra kvigene som er i den alderen.  Både av dyrevernmessige årsaker og videre avl på den østlandske rødkolla.  Dette er en sak Bufe også kan ta opp.

Ha det friskt i minne hva Anna refererte til på årsmøtet om kun å bruke en okse en sesong.  Dette er viktig i forhold til innavlen, trenger du hjelp og råd til avlen ta kontakt med en av oss i styret eller livdyrformidler.

 

Mari informerte om ett seminar 24 mars i mathallen om økologisk mat.

Gunhild hadde fått mail fra Ingunn Grepperud om okseforespørsel.  Hun eller Gunnar skulle følge opp det.

Så ble det snakk om Storfe utstillinga som er planlagt på Bygdø, Bufe setter ned ett team å jobbe med den saken, fra rødkollelaget er  det naturlig at Mari er med og Odd Roar.

Kalnes dagen 10 mai, Erik og Gunnar stiller, prøve å gjøre noe mer ut av utstillinga.  Gunhild skulle få med seg elever og kanskje lage en quits.  Eller andre gode ideer.

Markens Grøde  andre helga i august.  Diskutere videre på neste styremøte.

Glomdalsmuseet, representant fra laget her for å være med på gjennomføring og planlegging.  Stig Erik Vold ble foreslått å rep LØR, han var ikke tilstede men ….

Utlysning av miljøinformasjonsmidler for 2014.  Dette kunne Gunnar som privat person tenke seg å søke på, men trengte en innstilling/attest fra LØR.  Videre skulle leder se på om vi kunne søke til nytt informasjonsmateriell om rødkolla, gjerne en litt stivere og i litt større format enn den tidligere informasjonsbrosjyra.   Gjerne kombinere utstillingene som informasjon om de Norske Landrasene , lovte å se på saken, søknadsfrist 1 april.

Erling og Odd Roar var utsendinger til Norsk Bufe sitt årsmøte 14 – 15 februar og refererte fra det møtet.

Tur komiteen v Mari, Erling og Stig Erik redgjorde for hva de hadde undersøkt, og alternativ Island, Estland.  Legge det opp som studietur m opplegg.  Komiteen legger opp planer for turen.  Turen finansieres med en egenandel.

 

Hos Odd Roar og Marit på TØMTE trilla vi ut igjen etter å ha fått så god servering.  Skulle gjærne vært en dag til.  For Marit hadde laget Ertesuppe m byggryn og anna snadder oppi og salte kokte svine knoker m kålrotstappe og tyttebærsyltetøy og poteter til til middag og fruktkoktail og krem til dessert.  Ikke nok med det, før møtet fikk vi deilig vannbakkels.

 

erik

Årsmøte 2014

Årsmøte 2014, Halden 01.02.14

Tilstede: Nils Otto Hermanseter, Terje Hermanseter, Gunnar Lilleaasen, Bjørn Hermansen, Odd Roar Stenby, Marit Stenby, Bent Dangstorp, Gunhild Dangstorp, Erling Ek Iversen, Grete Wold Sunde, Arild Sunde, Ingvild Oldre Heggom, Hans Ingvald Bjerke, Erik Skretteberg, Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

1.Valg av møteleder: Erik Skretteberg, referent: Mari Bjørnsrud-Gabrielsen, underskrift protokoll:

2. Innkalling, godkjent

3. Årsmelding godkjent med to innspill; det ble stil ku fra Kalnes Matfold 5. – 7. september. For ettertiden ønskes etternavn  på de som blir omtalt i årsmeldingen

4. Regnskap og revisjonsmelding godkjent.

5. Vedtak på at kontingent 2015 heves til 400,-. Det åpnes for familiemedlemsskap for kr 600,- samt at institusjoner /skoler betaler denne summen og at alle som er fylt 18 år har stemmerett.

6.Årsplan

Når vi står på stand er det et ønske med nøytrale t-skjorter som fremhever lagets logo. Det er behov for å se på en ny logo selv om det ikke er så lenge siden vi utformet en. Erfaring viser at vi trenger en logo med bedre egenskaper enn den vi har hatt til nå. På årsmøtet i Norsk Bufe 14. og 15. februar kommer det innspill på hva rasene vi jobber med skal hete, Erling E.I. og Mari BG stiller for laget. Innspill fra L.Ø.R. på bevaringsverdig landrase, spørsmål fra MBG på om det gir seg selv at en landrase er bevaringsverdig. Planlegger en fagtur i 2014 for inspirasjon og faglig påfyll, Erling E.I., Stig Erik W. og Mari BG kommer med innspill her til neste styremøte den 14.03 hos Odd Roar og Marit.

23.05 styremøte hos Erik S.

29.08 styremøte hos Mari BG

07.11 styremøte, ikke bestemt plass

Deltakelse på følgende arrangement:

Kalnesdagen 10.05

Markens Grøde i Østfold 9. og 10. august

Kulturdager ved Sandbekk Mølle

Dyrskun i Seljord, 13. og 14. september

Familiedag på Bygdø Kongsgård 21.09.

Halvårsmøte Norsk Bufe kommer dato på.

7.Valg, en positiv jobb i følge Nils O Hermanseter. Konsolidering av styret kommer som eget punkt til slutt.

8. Innkomne saker:

9. Anna Rehnberg informerer om Genressursenteret sin rolle og ønsker enda mer fokus på innavlsprosent og ikke bruke samme okse for mye.

10. Ingvild Oldre Heggom informerer fra Urfe, det er etterspørsel etter storfekjøtt fra Ø.R. Omsetninga har steget fra 2,7 mill i 2012 til 3,6 mill i 2013.

Styremøte, konsolidering av styret som følger:

Leder Erik Skretteberg for 1 år

Nestleder Stig Erik Wold

Sekretær Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

Styremedlem Gunhild Dangstorp og Hans Ingvald Bjerke.

Varamedlem 1 Ingvild Oldre Heggom, varamedlem 2 Erling Ek Iversen

Revisor Andreas Graff, Avlsutvalg Gunhild Dangstorp og Odd Roar Stenby.

Valgkomite Terje Hermanseter for 1 år,  Bent Dangstorp for 2 år og Anna Dangstorp for 3 år.

Livdyransvarlig Gunnar Lilleaasen.

 

Vi vil takke for veldig koselig opphold og møte med fantastisk mat –

Styremøte 8 november

Styremøte i rødkollelaget hos Gunnar Lilleåsen, Degernes 08.11.13

Tilstede: Gunnar, Hans Ingvald, Erik, Gunhild, Odd Roar, Erling, Stig Erik og Mari

1.Økonomi

38 medlemmer har betalt 300,- i kontingent. Laget har hatt 36.400,- i inntekt og 34.530,- i utgift.

På driftskonto står det 27.200,- og på sparekontoen 77.000 -.

Kostnad på å produsere Kolla pluss kalender er 20.000,-.

Kolla og kalenderen er viktige for å dokumentere og inspirere i arbeidet med å bevare de gamle ferasene. Alle laga har hvert sitt blad med varierende innhold og uttrykk, laget mener at det lunne gått an å samarbeide om fellesutgivelse for alle laga. Dette skal Erik Skretteberg forhøre seg om med de ulike laga.

2.Gardsokseprosjektet

Det er mange gode innspill på hvordan dette skal drives mht ulike støtteordninger, praktisk gjennomføring og ikke alt falt på plass på dette møtet. Fra før er det praktiske med hensyn til mattilsynets regler på plass.  Det forslaget som kom fram er at Avls utvalget i LØR ser på stamtavlene til oksene, og vurderer inntak etter avstamning. Fordelinga av okser vil også avls utvalget bidra med informasjon og anbefalinger til den enkelte bonde i forhold til de okser vi sitter inne med og har avstamning på.  Det er enighet om at vi må bare omsette sikre okser (stambokførte) . Målet er å øke populasjonen og unngå innavl. De beste oksene må gå til semin og vi er også ivrige på å ivareta gode melkemødre. Om oksene selges til de som skal bruke dem er det en måte å sikre god oppfølging av dyret på. Det kom forslag om ukespris på utleie av okse på 300,-. Gunnar har kjøpt avvente okser for 3000,- og 6 mnd okser for 5000,-. 1 års godkjent okse har en verdi på 10.000,-. Det meldes fra om etterslep fra Genressurssenteret på stamtavler til dyra våre, de har mye å gjøre og få til å gjøre det.

 

3.Årsmøte

fastsatt til lørdag 01.02.14. Gunhild kom med et veldig bra forslag om Halden kaserna. Vi kan få omvisning på Fredriksten festning lørdag og gårdsbesøk hos Lars Ingerød søndag. Siden laget er 15 år neste år så vil vi gjøre det ekstra flott, invitere gamle formenn fra tidligere drift i laget. Pis blir på 880,- pr deltaker for dagen med lunsj kaffe, middag og møterom. Overnatting på 695,-. Påmelding til Gunhild.

Det kom innspill på at vi øker medlemskontingenten til laget og åpner for familiemedlemsskap fra  2015. Forslag på 400,- for enkeltmedlem og 600,- for familie. Da må også to medlemmer fra en familie ha to stk stemmerett. Dette kommer opp som vedtektsendring på årsmøtet. Familie kontingent tenker man 1 blad og kalender pr familie.

4.Avlsprosjektet

Er nå avsluttet. Dugnadsinnsats og kjørte km er regnet ut til: Totalkostnaden ble på 38000,- og enighet i styret at midlene forblir i LØR sin kasse.

5.Arbeidsplan 2014

Laget har årsmøte 01.02.14. Norsk Bufe har årsmøte 14.02.14.

Vi skal ha 4 styremøter i året; 14.03 hos Odd Roar, 23.05 hos Erik, 29.08 på Bygdø Kongsgård, 07.11 ikke bestemt sted. Kalnesdagen er 03.05, Mølledagen er den første helga i august. Markens grøde er 2. helga i august. Usikkerhet rundt hva som skjer med Glomdalsmuseet foreslått som utvalgte til å stille opp i reportasje Norsk Landrbuk.

8. Arbeidsfordeling i styret. Det er fint driv i laget og alle bidrar. Vi ser i videre drift på fordeling av de ulike oppgavene.

9. Saker vi har på hjertet

Vi må reise rundt og se på besetningene. At vi har jubileum neste år kan brukes som en ekstra grunn til å ta dette nødvendige løftet.

Alle gårdsokser må stambokføres. Det må utarbeides en veiledning på hvordan man skal velge riktig gårdsokse, se punkt 2.

Vi har fått en hyggelig henvendelse fra Danmark på semin fra Østlandsk rødkolle. Dette må gå via Genressurssenteret.

Hilde Riis er ny formann i Telemarksfelaget. De ønsker et samarbeid med oss rundt rekruttering og markedsføring av gamlerasene via landbruksskolene.

Det kom opp forslag om å invitere lederne for de andre laga til jubileumsårsmøte vårt neste år.

 

Tusen takk for hyggelig møte og for nydelig mat og god forpleining på Degernes!

 

til neste år. Familiedag på Bygdø Kongsgård 21.09.

6.Referat halvårsmøte Norsk Bufe sendes på mail.

7.Positiv markedsføring Gunhild Dangstorp og Audun Rogne er

Styremøte 20.09.13

Styremøte 20.09.13 hos Stig Erik Wold

Tilstede: Stig Erik, Erik, Gunnar, Gunhild, Odd Roar og Marit, Erling, Mari

Forfall: Hans Ingvald Bjerke, Ingvill Oldre Heggom

1.Saker til SWOT-analyse: ideer og forslag. Øke tilskuddet til den første gammelrasekua i en besetning. Dette for å sikre genmangfoldet samtidig som større besetninger ofte inseminerer og dette er noe vi ønsker fulgt opp på gammelrasekyrne for å ivareta de ulike avlslinjene. En bredere enighet innad i Norsk Bufe gir oss en mer seriøs fremferd overfor beslutningsdyktige politikere og andre vi trenger for å ivareta rasene våre.

2. Halvtårsmøte Norsk Bufe på Bygdø Kongsgård blir fredag 27.09.13 kl 12.00. Arbeidsutvalget møter 11.00 for en rask sammenfatning i skolestua stallbygget BK. Der stiller Stig Erik for jarlsbergfeet, Gunhild og jeg for L.Ø.R. Halvårsmøte i Collet på Folkemuseet, lunsj ca 13.00, omvisning på Bygdø Kongsgården ca 15.30.

3. Gårdsokseprosjektet , det er kun en ny okse som er klar for semin i år og det er Ludde. Augustus fra Ingvill O.H. er godkjent, men ikke startet i sædproduksjon enda. For gårdsokseprosjektet er det lurt å legge ut disse oksene på hjemmesiden for å se hvilke linjer som er å tilby. Skal vi skille på interessante avkom etter semin? G.L. mener at oksene skal slaktes ved 2,5 års alder, både for sikkerhet og med tanke på å unngå innavl. Inseminering koster 500,- dette må tenkes på ved prising okseleie. Den må jo stå ca 6 uker på gården for å fange opp evt omløp. Avlsutvalget legger fram et forslag til neste styremøte hos Gunnar Lilleåsen den 08.11.13.

4. Diverse info: Laget har mottatt et vakkert takkekort fra Grete Sunde.
Det skal være et interessant genressursseminar i Mathallen i Oslo den 21.11.13. Alle oppfordres til å melde seg på ved eget initiativ.

Det er på trappene et melkeproteinprosjekt, skal utrede hvordan gammelrasene ligger an her ift de andre rasene. Hvordan slår dette ut ift ysting f eks. Bufe støtter dette, må søke om midler.

Vi ønsker ikke nøkkelring-lommelykter som gaver etc i laget.

På Glomdalsmuseet stilte det 5 rødkoller, ingen av de lokale stilte. Jønsberg var på Seljord med en 6-7 kyr; ei rødkolle, 2 dølafe pluss NRF. Ammeku kan også stilles ut og premieres, men bare de som har registrert far, enten stambokført gardsokse eller semin.

5. Økonomi, utsettes til neste møte pga forfall Hans Ingvald.

6. Avlsprosjektet 2012 , vi må dokumentere pengebruk. Dokumentere forbruk ift diverse styremøter samt kjøring.

7. Rødkollelaget videre, vi skal ha fesjå hos Gunnar på neste møte. Minimum 4 møter i året og det har vært mye godt faglig arbeid.

8.Årsmøte 2014 pluss Kolla Årsmøte skal holde s i østfold, blir ca 20 deltakere. Forslag til neste styremøte. Neste år har laget 15 års jubileum. Kolla er kanskje moden for en fornyelse, dette skal også taes opp på møte 08.11.13

 

møte med Genressurssentret

 

Møte med Genressurssentret

 

 

Referat fra møte på Genressurssentret på Ås 25 April 2013 kl 09.30

Nina Sæter og Anna Rhenberg hadde invitert representanter fra Styret og livdyrformidler i LØR til samtale angående prosjektsøknat fra LØR ang oppstart av gårdsokse prosjektet, fra LØR møtte Gunnar Lilleåsen, Gunhild Dangstorp og Erik Skretteberg.

Representantene fra laget redgjorde for ideeen bak prosjektet og planene vi hadde. Mattilsynet var også informert om saken og gitt sin uttalelse at så lenge lover og regler ble fulgt var dette greit.

Sæther og Rehnberg var litt usikre på måten prosjektet lanseres på. Grunnen for dette var tanken at Gunnar skulle eie oksene og tanken var å transportere disse rundt til aktuelle brukere, med bytte av okse etter ca 3 - 4 mnd. Det gis i dag tilskudd til 2 stambokførte okser. Dette vil det ikke bli gitt noen dispensasjon på.

Sæther og Rhenberg viste til fedre av fødte kalver siste tiden, og noen okser var brukt mye. Deres anbefaling var at okser som hadde mange avkom burde slaktes etter bruk på en gård, og oksekalver etter disse oksene burde ikke brukes i videre avl, da kvigekalvene ette disse oksene representerte genet videre.

LØR er opptatt av nettopp dette , og det å unngå innavl i en så liten populasjon er en stor utfordring for avlslaget.

Det ble også stilt spørsmål om hvite avtegn i hode uten at det er grime eller skaut. Dette var helt i orden og vi skulle ikke selektere ut kalver av den grunn. Ribe var en okse som gir hvite avtegn i hode.

Ut i fra følgende prosjektsøknad, ble søknaden om midler til dette prosjektet ikke prioritert nå . Forslag til hva vi kunne foreta oss.

- Starte kartlegging av hva vi har av avlsmatriale og knytte kontakter med oppsittere med ØR, for å finne ut hvor stort behov for gårdsokser det finnes.

- fortsette med inseminasjoner og bruk av sæd som ikke er så mye brukt og avlsutvalget administrere bruken av gårdsokser

- godtgjøre kjørte km i forbindelse med kartlegging og nettverkssamarbeid

- laget sitter med for mange kroner på bok. Genresurssentret ser helst at pengene blir brukt til tiltak for å fremme avlen istedenfor å sitte med

store midler på bok. Skulle kassa bil tom var det alltids mulighet for å søke om midler.

Styremøte 5.4

Styremøte i L.Ø.R. hos Gunhild Dangstorp 05.04.13

Tilstede:

Erik S, Gunnar L, Stig Erik V, Erling E I, Odd-Roar S, Gunhild D, Mari B-G

Forfall:

Hans Ingvald B, Ingvild

Innkallinga ble godkjent og styret begynte rett på sak

2. Rapporten fra genressursutvalget.

Det har vært en del bevegelse i de ulike lagene ift dette med delt produksjonstilskudd melkeku/ammeku ( jfr STN). Det er vilje bak å løfte genmangfoldet men LØR ønsker ikke å «glemme» rødkolla som melkeprodusent. Rognerud 6756 er en god melkefar og pr tid er det 653 doser igjen av ham. Det blir et fokusområde for avlsutvalget å finne melkelinjer og styre disse inn mot produsenter som er interessert i å lever melk.

Rapporten fra Genressurssenteret er svak og LØR stiller seg bak Norsk Bufe sin frustrasjon over at de ikke er blitt kontaktet for innspill til denne. Oppfattes nesten som å inneha en sovende funksjon. Gunhild, Erik og Gunnar stiller på møte med GS på Ås 25.04.13 for utdypende samtale med Anna R og Nina. Hvordan skal de 300.000,- til avlstiltak for landrasene prioriteres?

3. Livdyr,

det er viktig at det er god bredde på hvilke gårder det skal omsettes fra. Både avlsmessig og lynne på dyr som blir solgt.

Her er det interesse for å følge prisene fra slakteriene på kalv men 10.000,- for drektig ku og 7.000,- for kvige opprettholdes. Det var også erfaringsdeling rundt transport og hvem dekker hva der. Mere ang Gunnar L sin livdyr/okseformidling kommer under sak 1.

Det må ikke bli slik at livdyroppgjøret blir lavere enn et evt slakteoppgjør. Noen uttrykker også bekymring rundt når de har meldt inn dyret til slakt, kan det da likevel selges til liv?

Sluttlig er vi enige her om at vi samtidig som vi jobber for rødkolla også jobber for de andre landrasene. «De som vil hegne om seg og sitt blir mindre».

1.

Gårdsokseprosjektet Det har vært sendt inn brev til Mattilsynet om forarbeid, samt presentasjon av prosjektet vårt. Svaret vi har fått er såpass rundt at vi har frie hender så lenge det er kjent hvor dyra befinner seg. De som inseminerer må fortsette med dette, så blir det spennende å se hvordan det bærer i vei med gårdsokseprosjektet.

Når det gjelder farge på dyra er det meninger på at de enten skal ha skaut eller grime, ellers også mørke hoder. Andre hvite avtegn i hodet viser for nær slekt til NRF.

Det er veldig verdifullt at Gunnar kan ta på seg dette og han kom med viktige innspill på det som gjelder inntjening og satser rundt tjenesten han skal yte. Her må vi i laget hjelpe til med priser på tjenester så det kan lønne seg å drive tilbudet.

En slik okseringfjøs vil også måtte bli et flott sted for å vise frem rasene. Dyra må være håndterlige og det er lurt å være obs på helsen til dyrene, både de som står i fjøset og de som reiser rundt.

4. Sommerterff/årsplan. Vi går for Gunnars forslag om Sandbekk Mølle første helga i august. Mer info kommer. Videre blir det Kalnesdag i år den 04.05, samt etter Glomdalsmuseet 25.08 blir det styremøte hos Stig Erik Vold.

5.Stoff til kolla

må sendes snarlig inn da fristen egentlig var 02.04. Kolla har fått rimeligere utsending og det er positivt.

6.Avlsprosjektet sluttrapport

må utsettes, Erik har gjort så mye med mangt annet.

7.Eventuellt

29 medlemmer har betalt, forslag på å gjøre det enklere å betale ved at laget sender ut innbetalingsskjema, evt purring til de som har glemt det.

Det står 77.019,- på sparekonto og 20.528,- på driftskonto.

Det var så herlig å sitte rundt bordet hos Gunhild, tusen takk for nydelig mat og flott oppvartning, gode historier og effektivt møte.

Ekstra varmer det å se at Erling har kommet seg såpass på beina allerede.

 

Årsmøte referat

Årsmøte i Laget for Østlandsk Rødkolle 08.02.13

Holdt på Torbjørnrud Hotell, deltakere: Nils Otto Hermanseter, Gunnar Lilleaasen, Hasnain Chaudry, Andreas Graff, Marit Linnea Stensby, Odd-Roar Stensby, Helge Bergheim, Per R. Andresen, Bent Dangstorp, Gunhild Dangstorp, Stig Erik Vold, Erik Skretteberg, Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

hvorav 10 med stemmerett

1.Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokoll

Møteleder: Erik Skretteberg, referent: Mari Bjørnsrud-Gabrielsen To til å underskrive protokoll: Odd Roar og Bent

2. Innkallingen ble godkjent.

3. Godkjenning av årsmeldingen fra styret

– godkjent, et innspill som gikk på fremming av den melkeproduserende ØR, hvor er de gode melkekuene, og hvordan ivareta og fremme melkegenene? ØR er ei ku som kommer for fullt på tredje og fjerde laktasjon, et tankekors når vi veit at snittalder på ei melkeku i produksjon er oppunder fire år. Det er kjent at kyr på 15, 16 år har stått i produksjon og rødkolla er den nest mestytende melkekua av de gamle rasene. Et innspill kan være intern premiering av laget for høyst ytende melkeku, Odd Roar har også vært med Olav S rundt og hadde interessante synspunkter på dette med fersk embryo. I melkeavlen på ØR gjelder tålmodighet fremfor stort påsett.

4. Godkjenning av regnskap og revisjonsmelding,

lest opp av Gunnar. Godkjent. Vi har fått 30.000,- til avlsprosjektet, styret har brukt tid, km og møteplanlegging. Vi må avgjøre om det skal brukes egenandel her. Det får komme som utgift på neste års regnskap. Om vi ikke kan dokumentere bruk kan prosjektpenger trekkes tilbake.

5. Kontingenten for 2014

blir som for 2013, uendret på 300,- pr år.

6. Årsplan .

Vi tar sommer/høsttreffet på Sandbekk mølle. De kjører aktiviteter den første helga i august. Kommer tilbake med mer info rundt dette, men gammel mølle er satt i stand der pluss ei seter bl. Annet, Et barnevennlig og fint faglig opplegg ser det ut til. Glomdalsmuseet har vært en prioritering for Olav S, dette vil videreføres av Norsk Bufe og det blir utstilling. Det er søkt om midler til transport og målet er 30 dyr til utstilling. Publisering skal skje tidligere enn før, og det oppfordres herved til å stille med dyr. Dyrsku er i september og Jønsberg har vært flinke og stilt dyr der før. Kanskje kan Kalnes få til noe i år. Norsk Bufe foreslår halvtårsmøte på Bogstad i september. I 2014 januar er laget 15 år, årsmøtet blir i Østfold et sted. Et spennende gårdsokseprosjekt er i emning men må sjekkes opp mot Mattilsynets regler før det kan settes i gang for fullt. Gunnar Lilleaasen er pådriver her og tar kontakt. Målet er flere gårdsokser i omløp. Anna Rehnberg er tilbake i sin stilling på genressurssenteret fra 11.03.13. noe vi ser fram til. Vi vil fortsette arbeidet med å kartlegge brystmål på kuene. Vareopptelling krus og t-skjorter, det vi har igjen vil brukes til profilering.

7. Valg

Erik Skretteberg er gjenvalgt for et år som leder.

Mari Bjørnsrud-Gabrielsen er gjenvalgt som nestleder for to år, også sekretærfunksjon inntil videre.

Hans Ingvald Bjerke er ikke på valg, fortsetter som kasserer.

Gunhild Dangstorp er ikke på valg, fortsetter som styremedlem.

Styremedlem Stig Erik Wold, 1. vara er Erling Eek Iversen i ett år, 2. vara er

Ingvild Oldre Heggom

Revisor Andreas Graff

Valgkomite Nils O Hermanseter 1 år, Terje Hermanseter 2 år, Bent Dangstorp 3 år.

Deltakere til Norsk Bufe: Erik, Gunhild, Stig Erik, Mari for ett år av gangen

8. Innkomne saker:

A vedtektsendringer:

Varamenn til styret velges separat 2 personer, en ny hvert år. Det vil si at de velges for to år. Den som sitter 2. året er første varamann og den som er nyvalgt er andre varamann. De har møterett på styremøtene, men ikke stemmerett så sant de ikke erstatter noen i styret.

Valgkomite, tre personer. En ny velges hvert år og sitter i tre år, rullerer. Det siste året som leder og er da på valg.

B:For å ta seg av avlssaker oppretter styret ett eget avlsutvalg bestående av minimum tre medlemmer. En av disse skal være fra styret, resten fra øvrige medlemmer. De skal i hovedsak ta seg av avlssaker som vurdering av oksekalver til inntak til semin. Deres oppgave er å ha medlemskontakt og videre formidle informasjon til Genressurssenteret og medlemmene av laget og melde inn oksekalvene til okseutvalget på Genressurssenteret.Også andre relevante spørsmål angående avl rettes til avlsutvalget.

Kommentar til dette er at Gunhild Dangstorp og Odd Roar Stenby samt ei i hudyravdelinga på Hvam er en god sammensetning for dette utvalget. Gunhild tar kontakt med August, det hadde vært flott om han kunne tenke seg å delta i dette arbeidet.

Vi hadde et godt og produktivt møte, det er fint når det dukker opp «nye» fjes på årsmøtene. Etter årsmøte fulgte vi direktør Olav Lie-Nilsen hjem til hans nyoppstartede gård med nydelig våningshus og flotte kaldfjøs til ku og sauebesetningen hans samt noen vakre ponnier.

Det ble spist og også drukket godt, og undertegnede håper alle var fornøyd med arrangementet.

Vi tenker spesielt på Olav Sunde og Erling Ek Iversen som ikke kunne stille grunnet helsemessige årsaker.

Referent Mari B-G

 

 

 

 

 

 

 

Styrmøte 04.01.13

 

Referat fra Styremøte på OBS kafeteria på Rudshøgda. 04.01.13 kl 11.30 , med gårdsbesøk hos Torill Olsen i Brummundal etter styremøtet.

Til stede : Hans Ingvald Bjerke, Gunhild Dangstorp, Gunnar Lilleåsen som hadde med seg en, og Erik. Meldt forfall hadde Erling Ek Iversen, Bine Melby og Mari Bjørnsrud-Gabrielsen gjort i forkant.

Olav Sunde var også invitert til å delta på styremøtet, men meldte forfall . Undertegnede hadde glemt bort å sende innkalling til Livdyrformidler August Skuterud, han har tidligere fått innkalling via Berit sin epost, dette er en forglemmelse fra min side, og beklagelse er sendt til August pr sms.

Sak 1. Årsmøte 2013.

Mari har mottat tilbud, og som tidligere bestemt på Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker, Fredag 08.02 13 kl 1200 serveres lunch, møte fra kl 13 og Gårdsbesøk hos Olav hotelldirektør, som nå har kjøpt seg rødkoller i tillegg, dette kl 1600, og med middag ca kl 1900. Opplegg som i fjor, de som ønsker overnatting blir til lørdag og koster og bestiller dette selv. Styret foreslår at medlemmene betaler en egenandel på middagen selv kr 220,- og laget betaler resten. Bindene påmelding til Gunhild. Erik Skriver innkalling og sender ut, samtidig som medlkontigent skal være betalt før årsmøtet, sender med giroer eller skriver konto nr på på innkallinga. Hans Ingvald har sendt ei komplett medlemsliste til Nils Otto Hermannseter i valgkomiteen. Erik kontakter valgkomiteen ang hvem som er på valg.

SAK 2. Årsplan Styret satte opp forslag til årsplan, og denne skal opp på årsmøtet, kommer til å kjøre stort sett samme opplegg som tidligere år. Samtidig vil laget jobbe videre i samarbeid med Gunnar Lilleåsen om en oppstalling/formidling om/av gardsokser . Ut i fra avlsprosjektet håper laget at det kan bli noen oksekalver, som kan brukes som avls okser i framtiden, og disse kan fraktes rundt og byttes blant medlemmene og de som har rødkolle besetninger. Det er meningen at Gunnar eier disse oksene, og at laget er med på å være avlsrådgivere.

Videre ble det snakk om helse attest og ksl krav for besetninger som de eventuelle oksene skal brukes. Det ble bestemt at dette er en oppgave for de som blir sittende i det nye avlsutvalget, og for å unngå innavl i vår lille rødkolle populasjon. Det ble drøftet hvor mye skal det koste , frakt av okser, leie, det ble snakket om vekt, og eventuellt vekttap skulle dekkes av den som har oksen i bruk i sin besetning. Dette ble bare diskutert og ikke noe bestemt. Det ble bestemt at vi skulle søke prosjektmidler fra Genressurs sentret til dette, og at Erik tok kontakt med Nina Sæter og forhørte seg ang produksjonstilskudd til gardsokser, hvor mange i en besetning er berettiga til prod.tilskudd.

Sak 3. Avls-prosjektet , dette går sin gang og en del målinger er gjort, og en del kuer er drektige med sæd fra seminokser som ikke er brukt så mye som seminokser etter tidligere.

Rapporteringsfrist til NG er 15 februar, så innen den tid meld resultatene til Erik.

Sak 4. Sekretær situasjonen. Som kjent har Berit Aslaksby sagt fra seg sitt sekretærverv fra 23.11.12. Hun sendte brev til leder og meddelte dette.

Hjemmesiden er overført til undertegnede. Redaktør jobben i kolla og hjemmesiden ber hun styret diskutere hvordan skal driftes videre.

Når det gjelder disse to sakene har Berit utført de på en meget bra måte, hjemmesiden er bra, og ett medlemsblad sammen med jarlsbergfe laget er bra.

Når det gjelder hjemmesiden som allerede er overført ansvaret til leder ønsker han å drifte denne. Det blir ikke noen lett oppgave , men skal forsøke.

Når det gjelder kolla ønsker både Jarlsbergfe laget og Laget for østlandsk rødkolle at Berit er redaktør for den. En oppgave som hun utfører på en meget bra måte.

Noe som har vært diskutert med leder i Jarlsbergfe laget er at de bør settes opp en skriftlig avtale ang utgivelse av kolla mellom lagene og redaktøren. Dette for at styrene skal kunne ha oversikt over avtalen hva denne innebærer og ikke minst få en oversikt over totalkostnaden ved medlemsbladet. Vervene i styrene i de ulike lagene endres og nye menesker kommer inn, og da er det greit å ha en skriftlig avtale å forholde seg til. Det innebærer også at styrene har tid på seg til finne andre løsninger, hvis redaktøren sier opp. Det ble bestemt at undertegnede setter opp forslag til avtale.

Undertegnede tar kontakt med Berit ang. dette og skriver ett brev og sender. Spør samtidig om det er en orginalfil til logoen, som denne er lagret på.

Sekretæren har også lagets skriver, denne kan hun overta, enstemmig om dette.

Sak 5 Eventuellt.

Hans Ingvald ble valgt som vara utsending til årsmøte i Norsk Bufe hvis se valgte utsendinger skulle melde forfall.

Gro Steine har også slutta v Genressurssentret, så nå er det Nina Sæter vi må rette våre spørsmål til.

Avsluttet møtet og reiste til Ole og Torill Olsen, hvor vi ble hjertelig mottatt av Torill i bunad og vist rundt i ett nyvaska og julepyntet fjøs. Kuene var nyklipte og nyvaska til jul de også. En fantastisk opplevelse, de kuene hadde det så flott og roen de viste ved at vi kom inn i fjøset at de fikk omsorg og kjærlighet.

Vi ble bedt inn på kaffe og kaker og praten gikk livlig. Vi hadde det kjempekoslig. Så Tusen takk til Torill og Ole for at vi fikk komme. Torill fikk T-shirt og en blomst.

 

Erik