Årsmøte i Norsk Bufe, februar 2015

Årsmøte i Norsk Bufe. på Gardemoen 6. februar 2015.


Frammøtte: Leder NB Erik Skretteberg (l Ø R), Nestleder NB Hilde Riis (Telemarksfelaget), Odd Roar Stenby laget for Østlands Rødkolle, Morten Bjerkvik, Dølafelaget, Geir Marius Thorud, Dølafelaget, Stig Erik Vold, Jarlsbergfelaget, Gunnhild Dangstorp, Laget for Østlandsk Rødkolle, Erik Fleischer, Telemarkfelaget, Gunnar Haugo, Telemarksfelaget, Aslak Snarteland, Telemarksfelaget, Nils Drabløs, Laget for Vestlandsk Fjordfe. 

Anne Korsvold Saglien (døl) Sekr.og Kasserer.        Gjest uten stemmerett. Ola Hammer Langleite fra Urfe as. Det ble ønsket velkommen ved leder Erik Skretteberg.


Sak nr. 10 -5 har kommet inn i etterkant av selve årsmøteinnkallinga, og det er opp til årsmøtet om saken skal behandles. 

  • Årsmøtedeltakerene vedtar at sak opp sak 10 - 5 behandles under dette årsmøtet.
  • Erik informerte, og refererte fra vedtektene om at bare 2 utsendinger fra hvert lag kan ha stemmerett. Lagene kan møte med flere, men da uten stemmerett. Inviterte gjester har heller ikke stemmerett. 


Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste . – Godkjent.

Sak 2. Valg av ordstyrar og referent . Erik Skretteberg ordstyrar og Anne Korsvold Saglien ref. 


Sak 3. Valg av to årsmøtedeltakere til å underskrive årsmøteprotokollen: Nils Drabløs og Stig Erik Vold ble valgt. 


Sak 4. Årsmeldingen ble framført ved Erik Skretteberg og ble godkjent med endringer. 


Sak 5. Regnskap v. sekr. Anne R Korsvold Saglien. 

På konto 1/1-14: kr 77.970,79,-. På konto 31/12-14: kr 60 877,79.

Godkjent med korrigering av utestående årskontigent, og årsmøteutgifter. Vi må sende ut krav til laga om innbetaling av utgifter til overnatting fra forrige årsmøte. Det ble foreslått å ha egen linje for utgifter og inntekter for bygdøutstillinga i hovedregnskapet. 


Sak 6. Budjett ble gått igjennom ved Erik og satt opp sammen med årsmøtet. Se eget ark. 

Det er viktig at vi bruker de pengene vi har på fornuftige aktiviteter. Det er ikke noe mål å legge seg opp penger. Medlemmene i arbeidsutvalget må sende inn regning på kjøreutgifter og andre utlegg.


Sak 7. Navnevalg:  Det forelå mange forslag som:Gamle kuraser, norske landraser, Historiske raser, verneverdige kuraser, ...... Lokale norske kuraser. 

Forslaget: Norske landraser av storfe ble vedtatt. 


Sak 8. Arbeidsplan.

a. Møte med faglagene. Vi tok opp saker vi må ta med til møtene. se eget skriv - Situasjonen for våre Norske Landraser 2015. 


Vi må poengtere enda sterkere en tidligere den nasjonale plikta det er og ta vare på ”De norske landrasene av storfe”. Vi bør også poengtere at når vi søker om tilskudd må vi dokumentere avstammingen på dyra våre. 


B. Fellesblad for Raselagene, Norsk Bufe og Urfe as. Arbeidsutvalget arbeider videre med saken. 


C. RMP midler. Erik Skretteberg skriver brev til alle landets Fylkesmenn/Landbruksavdelinger med påtrykk for likhet i tilskudd og satsing i alle fylkene. Hilde Korrigere og retter brevet før utsendelse.


D. rekruttering

Bufe vil fortsatt jobbe for gratis mjølkekvote til de som vil drive med norske landraser. Det vil være positivt i forhold til rekruttering. 

Landslaget for Telemarkfe jobber med å lage et studieopplegg rettet mot Naturbrukselever og andre. Der vil alle de norske landrasene bli omtalt. Studieopplegget vil også kunne brukes av de andre laga.


E. Utstilling på Bygdø. Omtrent samme opplegg som i fjor, men vi kutter ut katalogen og lager heller gode informasjonsplakater som henges på hver binge. 

Ting som kan forbedres: Graset må slås. Må ha en vannslange tilgjengelig. Dommerne må få mat!

Noen mente at vi ikke kan basere oss på å få tilskudd til denne utstillinga i framtida, men flertallet mente at dette er et svært viktig «utstillingsvindu» for rasene våre og at Norsk genressurssenter må se det som en viktig oppgave å gi årlig tilskott til dette arrangementet.  Dersom vi ikke får tilskudd fra genressurssenteret blir det ingen utstilling. Viktig med dette utstillingsvinduet mot en litt annen gruppe publikum en ellers. 


9. Valg.

a. leder: Erik Skretteberg gjenvalgt for ett år. 

b. nestleder. Hilde Riis nestleder for ett år. 

c. medlem av arbeidsutvalget for et år: Anne Korsvold Saglien


d. Valgkomite leder: Erling Eek Iversen. 1 år. 

Stig Erik Vold 2 år.

Ny sekretær og kasserer. Ingvild Oldre Heggum. 

Ny revisor. Kjell Trandokken. 


10. Innkomne saker.

1. Facebookgruppe. Nettportal. Facebookgruppe administrert av Ingvild Oldre Heggom. 

Ang hjemmesiden så er leder og sekretær lite flinke til å sende oppdateringer av saker til Berit som redigerer hjemmesiden. Dermed ser det heller ikke ut til at det skjer så mye i laget. Ansvaret for hjemmesiden legges også til den nye sekretæren, Ingvild O. Heggum.

Vi må ha en link til for eks. rådgivning for folk som vil starte opp med Norske landraser av storfe. Og en link til kjøp og salg av dyr i de enkelte lag.


2. Felles livdyrformidler for alle lagene. Kanskje en spleisejobb sammen med urfe. En person som jobber som formidler hele tiden, og kan gi raske svar. Dette må tilbake til hvert lag og diskuteres videre der. Kanskje legge inn et livdyrformidlergebyr. Et problem kan være geografi, store avstander. Det er også personavhengig. Kan bli mye jobb. Arbeidsutvalget sender det ut til høring i lagene.


3. Livdyrpriser. Hvor bør de ligge? Jamfør Skriv fra ØR. . Vi trenger en veiledning, som f.eks slik som den VFF laget. Skal vi ha egne felles satser. Det er lett og glemme de tilskudd en får ved slakting. Arbeidsutvalget setter retningslinjer for priser. Vi sender spørsmål om priser til alle lag og sjekker ved slakteriene. 


4. Forslag fra rødkollelaget. Utstilling på Markens grøde i august 2016. Vi vil først og fremst konsentrere oss om utstillinger på Bygdø og Dyrskun i Seljord. I 2016 er det jubileumsutstilling på Dyrskun.  Vi kan komme tilbake til dette seinere. 


5. Vi har fått brev fra Ola Hammer Langleite: Ang et prosjekt kalt Informasjonsstrategi for lokale norske kuraser.

Langleite redegjorde for bekymring fordi det er så få dyr av Norske landraser av storfe, og Urfe har en stor etterspørsel etter kjøtt. Det trengs et løft for å få frem viktigheten av å ta vare på disse rasene, og kvaliteten på kjøttet fra disse. Prosjektet skal

  • Gjennom målrettet informasjonsarbeid mot politikere og faglag bidra til at disse produksjonene blir mer bærekraftig.
  • Påpeke den spesielle verdien i de lokale kurasene og hvilke utfordringer og muligheter disse rasene representerer i næringsvirksomhet.
  • Skape positiv oppmerksomhet omkring de lokale rasene og inspirere til satsing på disse både hos produsenter og sluttbrukere.

Det hadde kommet inn krav fra Nina på Genressurssentret om at STN skulle være med i prosjektet selv om de ikke er medlem i Norsk Bufe. Det ble vedtatt å sende en henvendelse til dem å spørre om de er interesserte å bli med på info kampanjen, men på Norsk Bufe sine premisser. 

Det er Norsk Bufe som står som prosjektansvarlig. Ola Langleite skal være prosjektleder.

Dette er en positiv sak for norsk landbruk. Det viser fram bredden. 


6. Det ble orientert om at Tine har bestemt at minste levering skal økes fra 30 liter pr. dag til 45 liter pr. dag (90 liter på todagers henting).. Dette kan slå uheldig ut for mindre bruk. 

Årsmelding 2012 for Laget for Østlandsk rødkolle

Årsmelding 2012 for Laget for Østlandsk Rødkolle.

 

På årsmøtet 28 Januar 2012 på Thorbjørnrud hotell ble styret for LØR slik etter valget.

Leder Erik Skretteberg

Nestleder Mari Bjørnsrud-Gabrielsen

Kasserer Hans Ingvald Bjerke

Sekretær Berit Aslaksby

Styremedlem Gunhild Dangstorp

Varamedlem Erling Ek-Iversen

Varamedlem Bine Kristin Melby

Revisor Gunnar Lilleåsen

Valgnemd Nils Otto Hermannseter

Valgnemd Terje Hermannseter

Utsendinger til Norsk Bufe ble Mari og Erik.

Det ble holdt ett styremøte umiddelbart etter årsmøtet, hvor styret konstituerte seg. August Skuterud ble valgt som livdyrformidler og Berit Aslaksby ble materialforvalter..

Siden dette har styret hatt 5 styremøter. Ett av styremøtene ble holdt hos Erling, og da hadde vi omvisning i fjøset på Tomb videregående skole, en flott opplevelse og med ett herlig fårikål måltid hos Erling etterpå. Vi har også vært på ærverdige Bogstad gård og hatt styremøte der, og med omvisning i fjøs og stall. Ett imponerende flott anlegg og flotte dyr.

Og så har vi vært på Obs-kafeen på Rudshøgda , og med gårdsbesøk hos Torill og Ole Olsen , Torill har så omsorg for dyra sine, og fjøset og dyra var nyvasket. Dyra var klippet og det var julepynta og litt av en opplevelse å komme dit. Så tusen takk alle som har bidratt og gjort styremøtene til noe mer enn bare møter.

Mari og Erik har representert LØR i Norsk Bufe, Erik Ble nestleder i arbeidsutvalget i NB. Årsmøtet var lagt til Landbruksmuseumet på Ås og halvårsmøtet var hos Olav Sunde på Jønsberg.

Årets sommertur var det Gunhild Dangstorp som sto for. Hun arrangerte en flott helgesamling på Brimi-setra, med hyggelig stemning , omvisning og masse god mat. En opplevelsesrik og fin tur i Brimi landet. På søndag kom Olav og Grete , og vi skulle besøke Georg Sole på setra litt lenger inn. Georg har jarlsbergfe kuer og det var ett koselig besøk, tror vi var 17 personer hos Georg som koste oss med kaffe og kringle som Grete Sunde hadde med seg. Takk til Gunhild for ei fantastisk helg , takk til Georg og takk til Olav og Grete for fantastisk flott opplegg.

Gunhild og Gunnar har stilt opp for Laget på Kalnes-dagen i mai , og på Markens Grøde i Østfold. Kalnes-dagen , besøkt av mange tusen menesker, og den Østlandske Rødkolla var med.

Laget v Mari fikk forespørsel fra Asker museum, om vi kunne stille med østlandsk rødkolle , og takket være de driftige damene Mari, Gunhild og Berit. Var ei Østlandsk Rødkolle med 2 kalver på plass på Asker museum til åpninga.

Berit hadde fått lagd to bannere til laget og disse er blitt brukt på arrangement laget har vært på.

Ellers er det i 2012 tatt inn to kalver til semin på Geno, Det er Ludde fra Gunhild og Bent Dangstorp, og Augustus fra Ingvild Oldre Heggom. Fra August Skuterud har det også blitt innmeldt en oksekalv til testing på geno, denne ble senere trukket av eier.

Av nye okser brukt i semin var det Simen fra Jønsberg og Power fra Gunhild og Bent som er semin okser fra østlandsk rødkolle i år.

Hjemmesiden er meget oppegående og flittig besøkt, så Berit har redigert denne med ett nytt bilde hver uke. Den fineste hjemmesida og mest oppdaterte blant gamleraselagene, så tusen takk for en utmerket god jobb.

Kolla som er medlemsbladet sammen med Jarlsbergfe laget har kommet ut to ganger i 2012. Ett flott blad som blir lest fra så fort det kommer ut. Også her er Berit Aslaksby redaktør.

Ellers kan nevnes at Anna Rehnberg fra Norsk genressurs senter har vært med på to av styremøtene, dette i forbindelse med avlsprosjektet som laget i år satte i gang. Det ble søkt prosjektmidler , og vi fikk 30 000 til prosjektet.

Laget for østlandsk rødkolle har 53 medlemmer og 2 æresmedlemmer i 2012.

Rødkollene har også vært representert på utstillinger i år. På seterdagen på Glomdalsmuseumet ble det utstilt 3 Østlandske rødkoller. To fra Jønsberg og Espen Mørch Andersen stilte med ei ung ku.

På Dyrskuen i Seljord var Christina Halvorsen og elever på Jønsberg med 2 østlandske rødkoller.

I mars 2012 kom sjokk meldingen fra Genressurssentret , det hadde vært opprydding i dyretellingen og dyr som ikke hadde hatt aktivitet på 3 år var luket ut , og noen strir fremdeles med å registrere dyrene sine. For østlandsk rødkolle var tallet så lavt som 129 registrerte mordyr. Ett meget lavt tall.

Styret har diskutert hva skal gjøres med de lave tallene, vi har blitt enige om å oppfordre oppsittere av ØR til å melde inn dyra sine i kuregistret på Genressurssentret. Kukontrollen(Tine) er oppdatert mot kuregistret, men det er ikke Animalia, så der må all aktivitet meldes til kuregistret i -genressurssentreret.

Bruke de media vi har til rådighet til dette. Det er viktig, spesiellt blir tilskuddet til gamlerasedyr kontrollert opp mot lista fra Genressurssentret.. Har man ikke registrert dyra , blir det ikke tilskudd. For 2013 er dette kr 1800,- pr dyr.

Gjennom livdyrformidler er det omsatt 34 kuer/kviger av ØR og en kalv. Fra Bogstad gård er det omsatt 3 kuer, 1 kvige og 2 kvigekalver. Tore Ruud har solgt 5 kuer/kviger og en kalv. Hermannseter har omsatt 2 kviger. Totalt 49 dyr som styret har oversikt over.

Sekretæren våres valgte å trekke seg fra sitt styreverv i november.

 

 

 

 

Mvh erik

 

 

 

 

 

En mail i etterkant av Styremøtereferat

Har tidligere foretatt en prisforespørsel på trykking, dette ble gjort pga. alt tullet (vi venta jo i evigheter), samt de store kostnadene sist vi trykket Kolla.
De tre jeg kontaktet svarte alle sammen at prisene var basert på at de fikk trykk klar PDF-fil.
Format A4, farger og fra 24 - 28 sider, 120 eksemplarer.

Dale Gulbrand, Tretten - svarte: 24 sider - kr. 4.840,-
28 sider - kr. 5.360,-

Skulle de sette opp bladet ville prisen bli 24 sider - kr. 13.240,- 28 sider - 15.160,-
Om det på disse prisene kommer moms, vet jeg ikke da det ikke sto noe om det.

Lybeck Trykk AS, Vikersund - svarte : 24 sider - kr. 4.900,- + moms
28 sider - kr. 5.500,- + moms

Caspersen Trykkeri, Vikersund - svart: 24 sider - kr. 3.700.-
28 sider - kr. 4.140,-

De skrev også at det var prisen uten moms da det IKKE skal være moms på medlemsblad.

Derfor ble Caspersen Trykkeri, Vikersund valgt til trykking av Kolla.

Hilsen Berit

Referat fra årsmøte Norsk Bufe

Har prøvd å kopiere inn referat fra Nors Bufe i sin helhet, kun endret skrift-type for å
 få det til, tror det ble sånn  nogenlunde lesbart. Berit.

Norsk Bufe

Dølafe – Jarlsbergfe – Sidet Trønderfe og Nordlandsfe – Telemarksfe – Vestlandsk Fjordfe –

Vestlandsk Raukolle – Østlandsk Rødkolle   

Årsmøtereferat Fredag  9.mars 2012 Norsk Landbruksmuseum, Ås.

Etter en felles lunsj ønsket leder Aslak Snarteland velkommen til motet.

Det ble startet med en presentasjon av alle delegatene. De frammøtte var:

Aslak Snarteland (NB og TF), Torhild Moland (NB og STN), Olav Sunde (NB og JF), Anne R. K.

Saglien (DF), Einar Mosleth DF), Stein Erik Vold (JF), Erik Skretteberg (ØR), Mari Bjølgerud-

Gabrielsen (ØR) Nils S. Drabløs (VFF), Kleo Delaveris (VFF), Hilde Riis (TF) og Jonas Løvaas

Gjerstad (Sekr. Norsk Bute)

Dagsorden:

1)    Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent uten kommentarer.

2)     Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Aslak Snarteland. Referent:                                                                                            Jonas Løvaas Gjerstad

3)   Å rsmelding

Lest av leder.

Aslak orienterte at det har vært lav aktivitet arbeidsutvalget det siste året av ulike årsaker.

Under behandlingen av årsmeldinga ble det diskutert de nye tallene for avlskyr av de bevaringsverdige rasene, publisert av Norsk genressurssenter. Det ble uttrykt en dyp bekymring for at utviklinga i antallet, rasene er svært mye lavere i antall enn de tallene som er oppgitt tidligere. Norsk Bufe er positive til at populasjonstallene er fulgt opp nå, slik at realitetene er avdekket, og vi kan arbeide videre sammen med senteret for a påvirke de politiske aktørene.

Årsmeldinga ble enstemmig godkjent slik den var framlagt.

4)    Revidert regnskap

Lest av leder.

Ingen kommentarer til regnskapet.                                                                                         Regnskapet ble enstemmig godkjent.

5)     Budsjett

Med kontingent per medlem i lagene regnet ut fra medlemstallet 31.12, med betalingsfrist 01.04

Lest av leder.

Det ble stilt spørsmål om utviklingen av tilskuddstildelingen fra Norsk genressurssenter, fra 140.000 kr til dagens 40.000 kr. Det ble på møtet påpekt senterets ansvar for bevaring av de norske husdyrrasene, og det ble stilt spørsmål til hvordan utviklingen i behov for midler vil bli etter de nye tallene for avlskyr ble lagt fram. Budsjettet var satt opp for de nye avlsdyrtallene ble publisert. Det er søkt senteret om driftsstøtte på kr. 50.000, men budsjettet er satt erfaringsmessig til tildelingen fra fjoråret. Norsk Bufe håper at det kan bli en styrking av driftsmidlene fra i fjor, særlig med tanke på at det krever økt arbeid politisk og til møtevirksomhet, om det skal arbeides mot instanser som kan stimulere tiltak for å øke antallet avlsdyr.    

Det ble dratt fram at det er viktig å få til rekruttering av nye bønder og en økning i antallet avlsdyr. Dagens bønder ser mer på økonomien enn tidligere tiders entusiaster, som gjorde store deler av finansieringen til bevaringsarbeidet på egen regning.

Det ble ytret ønske for prosjektarbeid for det nye arbeidsutvalget. Det ble diskutert ulike størrelser for økning av budsjett for a å ta inn prosjekter. Men det ble åpnet for det nye arbeidsutvalget om a kunne søke senteret om prosjektmidler utenom den vanlige søkerunden i februar.

Budsjettet med kontingent vedtatt i 2011, ble enstemmig vedtatt slik det var framlagt.

6)   Arbeidsplan

      Med bakgrunn i populasjonstallen må Arbeidsutvalget vektlegge videre arbeid med styrking av antallet kyr og bønder. Et godt samarbeid med Norsk
genressurssenter i arbeidet for økning av antallet er viktig for Norsk Bufe.

      Avklare sekretærfunksjonen for inneværende år, og framover.

      Avholdelse av kontaktmøtet er foreløpig satt til: 21. September i Oslo-området.

      Fokusere arbeid inn mot næringskomiteen vil kanskje være en måte å treffe
politikere bedre. Lage et innspill til Næringskomiteen ble ønsket at gjøres av
arbeidsutvalget for det kommende arbeidsåret.

      Utstilling pa Glomdalsmuseet,

      Følge opp rulleringsplaner fylkesvis for Regionalt miljøprogram.

      Inn spill til jordbruksforhandlingene 2012/2013.

o    Kyr som får tilskudd bør ha regelmessig kalving knyttet til tilskuddsordningene.

·              Styrking av tilskudd for de bevaringsverdige rasene.

o    Rekruttere flere melkebønder med bevaringsverdige raser, ved tildeling av gratis melkekvote.

o    Tilskuddsnivået er foreslått at det  følges       differensieringen som vedtatt

tidligere, der nivået for ammekyr nå er satt til kr. 2500,-. Melkekyr og

avlsokser er kr. 5000,-.

Det ble en god drøfting rundt markedsføring, Øke bevisstgjøring rundt rasene, fokus på kulturhistorie i markedsføring. Den vanlige markedsføringen overlates som for til de respektive lagene.

 

7)   Innkomne saker

a)     Fra Avlslaget for Sidet Trønderfe og Nordlandsfe

Forslag til vedtak på Norsk Bufes årsmøte

Til årets jordbruksforhandlinger fremmer Norsk Bufe en endring av tilskuddsordningen til melkeprodusenter, slik at melkeprodusenter hvor minst 75% av melkekyme utgjøres av tilskudds berettigede gamle norske storferaser får et tillegg i driftstilskuddet på 50%. Dette begrunnes med manglende nyrekruttering og stort frafall av melkeprodusenter med gamle raser. Det er også i all hovedsak i slike besetninger rekrutteringen av avlsdyr (seminokser) skjer.

Årsmøtet foreslo å stryke siste setningen i forslaget" Det er også i all hovedsak i slike besetninger rekrutteringen av avlsdyr (seminokser) skjer.", og endre kravet at andelen bevaringsverdige storferaser som melkekyr i besetningen fra 75 % til 50 %.

4 mot, 1 blank og 6 for det endrete forslaget. Det endrete forslaget ble vedtatt.

b)     Fra Arbeidsutvalget

Norsk Bufe - Organisering i framtida.

Arbeidsutvalget har fatt signaler på at det er delte meninger om Norsk Bufe skal fortsette som organisasjon. Arbeidsutvalget ønsker å åpne for en debatt rundt temaet, og ønsker et vedtak om evt. omorganisering og videre drift av organisasjonen.

       

Det ble en åpen debatt om behovet for Norsk Bufe. STN la fram en drøfting rundt å organisere arbeidet som i dag utføres gjennom NB til a bli 1-2 Iedermøter i året, der sekretærfunksjonen eksempelvis går på omgang. VFF var opptatt av å beholde NB som et felles organ for alle lagene for å få en større tyngde på det politiske arbeidet. ØR støttet VFF i at det å stå samlet etter at det er avdekket at situasjonen for de fleste rasene er mer prekær enn tidligere antatt.

Konklusjonen ble; det er behov for et fortsatt tydelig Norsk Bufe, som er organisert slik som i dag, og retter arbeidet mot å bevare rasene og virke for a sikre en økonomisk forsvarlig ramme for gardsdrift tuftet på de gamle norske storferasene.

c)   Fra Arbeidsutvalget

Populasjonstallene er for optimistiske - oppfølging av bekymringsmelding til Norsk

genressurssenter fra Landslaget for Telemarkfe.

Arbeidsutvalget har ved hjelp av enkelte bønder med større besetninger med

bevaringsverdige raser, fått dokumentert at det er et større antall dyr levende i dagens

kuregister, enn det som stemmer overens med levende dyr i besetningen og i

husdyrkontrollen. Norsk Bufe ønsker at populasjonstallet for hver rase til enhver tid er

riktigst mulig. Kuregisteret er vårt beste verktøy for et langsiktig avlsarbeid, og et viktig

verktøy for å dokumentere status for rasene.

Landslaget for Telemarkfe sendte denne bekymringsmeldingen til Norsk

genressurssenter:

 

Bekymringsmelding

Styret i Landslaget for Telemarkfe ønsker med dette å sende en bekymringsmelding for

rekrutteringen av bønder med bevaringsverdige storferaser.

Vi ser at rekrutteringen inn i miljøet med nye bønder med de bevaringsverdige storferasene er svært liten , nesten fraværende. De som tar del i miljøet rundt rasene i lagene er år etter år de samme menneskene, og alderen blant de som aktivt driver med disse rasene øker dessverre. Dette mener vi må gjenspeile den gruppen bønder som holder disse rasene. Vi er svært bekymret for at rasene på sikt vil bli ennå. mer truet som følge av at rekrutteringen blant nye eiere er for lav. Det vil være mange grunner til dette; blant annet at det stimuleres sterkt i landbruket til å øke størrelsene på besetningene, et press på høyere ytelser og en større tyngde på inntjening per dyreenhet. Vi er redd for at de bevaringsverdige rasene som konkurrerer dårligere på melkeytelse og kjøttproduksjon vil tape helt i dette kappløpet.

Styret i Landslaget for Telemarkfe oppfordrer nå Norsk genressurssenter til a bli ennå tydeligere på dette inn mot de rette instanser i Landbruksdepartementet. Med bakgrunn i førevarprinsippet vil vi med dette sette et sterkere fokus på hvem er det som skal bringe de bevaringsverdige storferasene inn i framtida og sikre de for våre etterkommere.

Arbeidsutvalget ønsker Norsk Bufes årsmøte støtte til å følge opp denne saken bredere for alle de bevaringsverdige rasene. Norsk genressurssenter har hittil ikke gitt noen skriftlig tilbakemelding for bekymringsmeldingen fra LTF. Arbeidsutvalget ønsker at bruker miljøet sammen med genressurssenteret får gjort en god jobb i 2012 og sørget for at populasjonstallet blir riktig.

Følgende ble vedtatt:

      Norsk Bufe ved Arbeidsutvalget overtar dette arbeidet som Landslaget for Telemarkfe har
påbegynt.

      Med bakgrunn i populasjonstallene i 2012, må Arbeidsutvalget vektlegge videre arbeid med
styrking av antallet kyr og bønder. Et godt samarbeid med Norsk genressurssenter i arbeidet for
økning av antallet er viktig for Norsk Bufe.

             

8)  Valg av styre

Leder av valgkomiteen ledet valget. Valgkomiteen har forespurt de sittende i arbeidsutvalget. Aslak Snarteland har takket nei til gjenvalg.

a)     Leder for ett år                                   Olav Sunde

b)       Nestleder for ett år                             ErikSkretteberg

c)        Medlem av arbeidsutvalget for ett år Torhild Moland

d)     2 revisorer for ett år                                Eirik Haugen

Hand Gubhage

e)    Valgkomiteen, leder:         Nils S.Drabløs            1år

Aslak Snarteland        2år

For Arbeidsutvalget

Jonas Løvaas Gjerstad Sekretær/Referent                  

Årsmelding 2011

Årsmelding for 2011

 

Styret i laget 2011 har bestått av:

            Erik Skretteberg, leder

            Mari Bjørnsrud-Gabrielsen, nestleder

            Berit Aslaksby, sekretær

            Else H. Tvete, kasserer

            Gunhild Dangstorp, styremedlem

            Erling Ek Iversen, vara 1

            Hans Ingvald Bjerke, vara 2

            Gunnar Lilleåsen, revisor

            Nils Otto Hermanseter, valgkomite

            Einar Johnny Johansen, valgkomite

Årsrmøte ble avholdt på Solstrand Terrasse i Ørje.

Det er avholdt 4 styremøter i 2011 samt ett kort telefonmøte vedr. inntak av okse til Geno.
 
Det er tatt inn 2 oksekalver til Geno i 2011, en fra Gunhild Dangstorp og en fra Torill Olsen.

Det er omsatt 58 dyr totalt, (7 gardsokser).
(Bemerkning på årsmøte pluss 6 dyr totalt, derav 1 gardsokse)

Det har vært sommertur til Grøset Seter i Eggedal med godt fremmøte.

Østlandsk rødkolle har vært representert ved 2 utstillinger, Glomdalsmuseet og Seljord, gikk dessverre ikke til topps dette året, 3041 Lea er ei flott ku tilhørende Jønsberg.

Det er kjøpt inn T-skjorte og krus med tekst og bilde for å fremme rødkolla.

Det er også laget ny brosjyre, samt at Kolla har fått ny format, A4.

Det er innkjøpt ny skriver som også skanner, denne står hos sekretær.

 

12.12.2011 – Erik Skretteberg/Berit Aslaksby

Årsmelding 2010

Årsmelding for LØR året 2010

 

Styret har bestått av følgende personer:

Leder Olav Sunde  

Nestleder, sekretær – Mari Bjørnsrud- Gabrielsen

Styremedlem, kasserer – Else Tvete

Styremedlem – Pål Hanssen

Styremedlem – Gunhild Dangstorp

1 vara – Erling Ek Iversen

2 vara – Christina Halvorsen

Revisor -  Gunnar Lilleåsen

Valgkomite – Nils Otto Hermanseter, Einar Jonny Johansen

Årsmøtet ble holdt på ”Den glade vandrer” i Vestfold lørdag 30. januar sammen med Jarlsbergfelaget. Hvert sitt møte men den sosiale delen var sammen.

 Det ble et fint årsmøte med 16 stemmeberettigete. Vi spiste en deilig middag som ble spandert på oss av laget.

 

Det er avholdt to styremøter i løpet av året.

1. Landbruksmuseet på Ås 02.03.10

2. Bogstad Gård 01.10.10

Videre var to styremøter planlagt, men disse måtte dessverre avlyses grunnet styremedlemmenes problemer med å stille.

 

2010 ble preget av hyggelige sammenkomster,  selv om det planlagte sommertreffet på Bogstad 19.06 måtte utgå pga manglende påmelding. I etterkant ser vi behov for å legge et slikt treff til en tid på året som er mindre hektisk for medlemmene. Vi har sett mange flotte koller i år, og snakket med ivrige kollemedlemmer.

I august hadde vi et hyggelig treff hos far og sønn Hermanseter i Ørje, Else, Erling og Mari var der.

Berit og August var hos Tore Ruud i Valdres.

August og Berit inviterte til omvisning på Blaafarveværket og på gården for å se på kyrne. Dit kom Olav og Grete, Per Andresen og Bine Melby.

 

Utstillinger:

Det var kun Jønsberg som stilte i år, en ku var på to utstillinger. Ku nr 3041 Lea fikk 1. premie på Ål og 1.premie samt beste ku på Glomdalsmuseet.

 

Omsetning:

Det har vært omsatt 64 dyr i år.

 

Seminokseemner: Røde Ruben av Frilund gård, fra Ingunn Grepperud og Simen fra Jønsberg.

 

Hjemmesiden har fått en flott utforming og er godt besøkt, utgivelsene av Kolla er det nå Berit Aslaksby som har ansvaret for. Det ble to utgaver av Kolla i 2010, det første ved Jonas og det andre ved Berit.

 

Jønsberg 27.01.11

 

Olav Sunde - leder -                            Mari Bjørnsrud-Gabrielsen –                                                            nestleder og sekretær